Prace z kategorii: PRAWO I ADMINISTRACJA

Tytuł Liczba
stron
Ocena
"Mafia" Pruszkowska a zwalczanie przestępczości zorganizowanej. 41 4
Administracja nauki i oświaty w II RP 54 5
Administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej 59 5
Administracyjne aspekty działalności Państwowej Straży Pożarnej w świetle aktualnych uregulowań prawnych 68 5
Administracyjno prawne aspekty ochrony zwierząt 65 5
Administrowanie drogami publicznymi w Polsce w świetle regulacji prawnych 97 5
Analiza porównawcza swobody umów w polsce i krajach europejskich 69 5
Analiza poziomu i struktury dochodów gminy na przykładzie gminy Tuchów 97 5
Bezpieczeństwo i porządek na terenie gminy XXX 52 5
Bezpieczeństwo podczas imprez masowych. 48 4
Bilans korzyści i kosztów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej 56 4
Budżet gminy samorządowej w Polsce 54 5
Centralne Organy Administracji Publicznej 54 4
Charakterystyka org. pozarz. na przykł. Stowarzyszenia Poprawy Bezp. Ruchu i Klubu Miłośników Kom. Miejskiej-analiza stowarzyszenia zwykłego i KRS 66 5
Czas pracy- próba charakterystyki poszczególnych systemów 37 5
Darowizna jako umowa przenosząca własność 84 4
Decyzja administracyjna - zagadnienia proceduralne 49 5
Dodatki mieszkaniowe jako zadanie gminy 97 5
Dokumenty wystawiane cudzoziemcom na terytorium RP 107 5
Dotacje jako źródło dochodu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X 53 5
Dowód z zeznań świadka 205 5
Dualizm władzy wykonawczej w Polsce 70 5
Działalność organu koncesyjnego wobec przedsiębiorstwa prowadzącego usługi ochrony osób i mienia 57 5
Działalność Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej jako instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców wsi 98 5
Działalność policji w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Główczyce w latach 2005-2010 67 5
Dziedziczenie Skarbu Państwa lub gminy w polskim prawie spadkowym 40 5
Dziedziczenie ustawowe w prawie Polskim 58 5
Egzekucja i postępowanie egzekucyjne komornika sądowego (na przykładzie komornika przy Sądzie Rejonowym w xyz) 55 5
Ewolucja Instytucji Prezydenta na tle innych organów państwa w latach 1989 - 1997 63 5
Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym 89 5
Formy współpracy kuratora sądowego z domem dziecka 82 5
Giełda jako uzależnienie XXI wieku 50 5
Główne założenia reformy ubezpieczeń społecznych 68 5
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 53 5
Gmina w strukturze samorządu terytorialnego 61 5
Gmina x jako beneficjent środków z funduszy europejskich 68 5
Gminne jednostki pomocnicze w strukturze gminy na przykładzie X 63 5
Granice prawa do obrony w polskim procesie karnym. 191 5
Handel ludźmi jako forma międzynarodowej przestępczości zorganizowanej 97 5
Handel ludźmi jedno z największych wyzwań prawa międzynarodowego XXI wiek 82 5
Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności 55 5
Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary w Polskim prawie karnym 85 5
Instytucja świadka koronnego 52 5
Instytucja wójta w III RP na przykładzie gminy X 59 4
Instytucje ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej 75 5
Instytucjonalne formy walki z korupcją w Polsce 46 5
Istota i rodzaje testamentów w prawie Polskim 56 5
Jednostki antyterrorystyczne w policji 59 5
Klauzula wykonalności jako przesłanka egzekucji sądowej 51 4
Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich 91 5
Koncesjonowanie działalności energetycznej 76 5
Koncesjonowanie działalności gospodarczej 61 5
Konstrukcje prawnopodatkowe obciążające spadki i darowizny 84 4
Kontrola administracji publicznej w II RP 92 5
Kontrola wewnątrzadministracyjna sensu stricto i sensu largo w systemie kontroli działalności administracji publicznej. 81 5
Kultura administracji w Europejskim Kodeksie dobrej administracji. 56 4
Kuratela sądowa a proces resocjalizacji nieletnich 89 5
Metoda CAF jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej 55 5
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 89 5
Mobbing w środowisku pracy 78 5
Modele stosowania prawa a odpowiedzialność sędziowska 76 5
Molestowanie seksualne w miejscu pracy 45 5
Najwyższa Izba Kontroli jako organ ochrony praworządności w Rzeczpospolitej Polskiej 52 5
Nietrzeźwość w Komunikacji 40 5
Notarialne poświadczenie dziedziczenia 66 5
Obowiązek alimentacyjny 48 5
Obrona konieczna w prawie karnym 77 4
Ocena infrastruktury dla potrzeb rowerzystów na przykładzie dzielnicy Ochota m. st. Warszawy 50 3
Ochrona praw konsumenta w prawie polskim 95 5
Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet ciężarnych 53 5
Ochrona uprawnień w związku z rodzicielstwem 66 5
Ochrona wolności religijnej w znaczeniu indywidualnym w Konstytucji z 17 marca 1921 r. 95 5
Odpowiedzialność cywilna osób świadczących pomoc prawną 98 5
Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne w prawie 82 5
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie przepisu art. 299 KSH 111 5
Odpowiedzialność materialna pracownika za mienie powierzone 91 5
Odpowiedzialność spółki dominującej w polskim prawie koncernowym-odpowiedzialność zgrupowania spółek 100 5
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi 47 5
Ograniczenia i zagrożenia swobody działalności gospodarczej 55 4
Optymalizacja podatkowa przy użyciu rajów podatkowych 62 5
Organizacja działalności Rzecznika Praw Dziecka w Polsce 64 5
Organizacja i funkcjonowanie PZU.S.A. 95 5
Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej 54 4
Organizacja i zadania systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej na przykładzie Gminy Kołbiel w latach 2006 - 2009 94 5
Organizacja i zakres działania administracji celnej na podstawie urzędu celnego w xxx 98 4
Organizacja i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy 68 5
Organy stanowiące w polskim samkorządzie terytorialnym. 60 4
Parlament europejski 51 5
Poczucie bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym oraz występujące w nim zagrożenia. Postrzeganie problemu przez mieszkańców Konina i powiatu konińskiego-badania własne. 76 5
Podatek dochodowy od osób prawnych 88 5
Podatkowe, ekonomiczne i finansowe aspekty dywidend oraz determinanty ich wypłat 69 5
Podstawowe obowiązki pracownicze 82 5
Podstawowe zasady prawa wyborczego w III RP 95 5
Podział prawny i geodezyjny nieruchomości 51 5
Pojęcie jednostki samorządu terytorialnego 71 5
Pojęcie kontroli w prawie podatkowym oraz kontroli sprawowanej przez NIK 94 5
Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim 54 5
Policja w systemie administracji publicznej 59 5
Pornografia w polskim prawie karnym 99 4
Postępowanie egzekucyjne w administracji 51 5
Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych 131 5
Postępowanie w przedmiocie zawarcia układu dłużnika z wierzycielem 52 5
Postępowanie w sprawach o rozwód 71 5
Pozycja prawna fundacji oraz faktyczna na przykładach fundacji Anny Dymnej ,,Mimo Wszystko" i fundacji Ewy Błaszczyk ,,A Kogo?" 62 5
Pozycja ustrojowa wójta w administracji samorządowej na przykładzie gminy Gozdowo 68 5
Praca dzieci w indywidualnych gospodarstwach rolnych 76 5
Pranie pieniędzy jako z form działalności przestępczej 51 4
Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służby celnej. 46 5
Prawa i obowiązki pokrzywdzonego 40 5
Prawa osób niepełnosprawnych 120 5
Prawne aspekty funkcjonowania wojskowej agencji mieszkaniowej w kontekście zawieranych umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz windykacji należności z tytułu zawartych umów 122 6
Prawne instrumenty ochrony konsumenta przed produktem niebezpiecznym 98 5
Prawne, ekonomiczne oraz technologiczne aspekty polskiego systemu podpisu elektronicznego 74 5
Prawnoautorskie aspekty tatuażu. Tatuaż jako utwór, kolizja praw autorskich z prawem do wizerunku, podmiot praw autorskich do tatuażu, prawa majątkowe, charakter prawny ciała ludzkiego, umowy. 48 4
Prawo autorskie w internecie (pełny tytuł: Rozpowszechnianie tekstów w Internecie w świetle przepisów prawa autorskiego) 56 5
Prawo dyplomatyczne w Polsce 50 5
Prawo humanitarne na morzu, blokada morska oraz prawo wizyty i rewizji jako przykłady instytucji prawa wojny morskiej na przestrzeni wieków i obecnie 59 5
Prawo podatkowe spółek kapitałowych 67 5
Prawo wspólnika do reprezentowania spółki jawnej 80 5
Prawo wyborcze do parlamentu wybranych krajów europejskich 52 5
Problem kary śmierci w oświeceniu 75 5
Procedura wykonywania budżetu miasta Ropczyce 58 4
Proces dostosowawczy polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej-integracja 96 5
Profilaktyka przestępczości wśród nieletnich 94 5
Program NSDAP 65 4
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 28 5
Prywatyzacja pośrednia przedsiębiorstw gminnych 48 5
Przegląd podstawowych aktów prawnych dotyczących pracownika i pacjenta w Zakładzie Radiologii 30 5
Przesłanki zakazu dyskryminacji w życiu jednostki 101 5
Przestepczość komputerowa na gruncie prawa karnego 69 5
Przestępczość nieletnich w Polsce jako groźne zjawisko społeczne 58 5
Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania. 123 5
Przestępczość zorganizowana w Polsce oraz metody jej zapobiegania i zwalczania 98 5
Przestępstwa terrorystyczne w polskim prawie karnym 91 5
Przestępstwo korupcji w sporcie 57 5
Przestępstwo spowodowania uszczerbku na zdrowiu w praktyce sądu okręgowego w X w latach 2000 oraz 2006-2007 53 5
Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym. 57 5
Przetarg jako sposób zawarcia umowy 123 5
Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie Drzewica 82 4
Rada Ministrów w Drugiej Rzeczypospolitej 130 5
Realizowane funkcje rodzinnych kuratorów sądowych 86 5
Regulacje prawne odnoszące się do turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian legislacyjnych dokonanych po 1989 r. 49 -
Renta z tytułu niezdolności do pracy 60 5
Rodzina zastępcza w Polsce 81 5
Rola i zadania Policji jako podmiotu w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 125 5
Rola samorządu lokalnego w realizacji polityki oświatowej w Polsce 105 5
Rola usług pocztowych w procesie doskonalenia administracji publicznej 60 5
Rozwój i znaczenie odnawialnych źródeł energii w kontekście wdrażania dyrektywy 2009/28/WE w Polsce 65 5
Rzecznik praw dziecka 50 5
Samobójstwo w aspekcie prawnym i kryminologicznym 89 5
Sądownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie 77 5
Skarga kasacyjna 56 4
Skarga konstytucyjna w Polsce a skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 59 5
Skutki zawarcia związku małżeńskiego według prawa majątkowego obowiązującego w Polsce 34 4
Służby BHP 86 5
Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej koncesjonowanej, regulowanej i licencjonowanej 30 5
Spółka jako forma organizacyjno-prawna podmiotu gospodarczego 87 5
Spółka partnerska w polskim Kodeksie Spółek Handlowych 113 5
Sprzedaż dziecka w Polsce jako jedna z form handlu ludźmi 89 5
Status uchodźcy - cudzoziemca w Polsce 63 -
Stymulacyjne oddziaływanie podatku dochodowego od osób fizycznych 32 4
Subwencja jako źródło dochodów gminy na przykładzie Gminy Sierpc 67 5
Subwencja jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego 84 5
System wyborów prezydenckich na przykładzie wyborów z 2005 r. 72 5
System zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu na przykładzie Starostwa Płockiego 69 5
Systemy czasu pracy 62 5
Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w samorządzie gminnym w ustrojowym prawie administracyjnym 228 5
Świadczenia z Tytułu wypadków przy pracy 66 5
Trybunał Konstytucyjny 63 4
Udział podmiotów spoza systemów administracji publicznej w procedurze sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 71 5
Uelastycznianie czasu pracy w III RP 91 5
Umowa leasingu jako nowy typ umowy cywilnoprawnej 44 4
Umowa o dzieło i umowa zlecenia 79 5
Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy 35 4
Umowa zlecenie 34 5
Uprawnienia i obowiązki służb porządkowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych 53 4
Urlop wypoczynkowy 98 5
Ustrój i organizacja samorządu w województwie 58 5
Ustrój powiatu 74 4
Ustrój władzy wykonawczej w Polsce 70 5
Użytkowanie wieczyste 93 5
Użytkowanie wieczyste de lege lata i de lege ferenda 71 4
Warunkowe umorzenie postępowania karnego 51 5
Watykan jako szczególne minipaństwo 69 5
Wnoszenie kasacji tzw. nadzwyczajnej przez Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego 56 5
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako instytucja współodpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa na wodach 45 5
Wolność sumienia i wyznania 63 5
Wolność sumienia i wyznania w świetle orzecznictwa strasburskiego 60 5
Wójt w strukturze samorządu terytorialnego 67 5
Wpływ alkoholu na przestępczość nieletnich na terenie Polski w latach 2008-2011 53 5
Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i jego skutki 100 5
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako zadanie administracji publicznej 74 4
Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z cywilnymi organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 47 5
Wybór formy opodatkowania dochodów jako działanie optymalizujące obciążenia fiskalne przedsiębiorców indywidualnych 93 5
Wybór i odwołanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta 65 4
Wybór najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia publicznego 34 5
Wybrane funkcje konsula zawodowego 69 3
Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy pracownika za czas niezdolności do pracy. 87 5
Wypadki w rolnictwie na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1997 - 2003 71 5
Zadania i organizacja systemu pomocy społecznej w Polsce 64 5
Zadania realizowane przez funkcjonariuszy w Areszcie Śledczym. Możliwości i ograniczenia 70 5
Zagrożenie przestępczością korupcyjną na terenie powiatu x w latach 2005- 2012 94 6
Zakaz konkurencji w prawie pracy 60 5
Zakaz konkurencji w stosunku pracy. 52 5
Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 150 5
Zarządzanie jakością w administracji publicznej. Sposoby doskonalenia jej funkcjonowania 53 5
Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego 69 5
Zasada swobodnej oceny dowodów a osobowe źródła dowodowe w polskiej procedurze karnej 146 5
Zasada wolności umów 55 5
Zasady i funkcjonowanie instytucji państwowych i społecznych, wyspecjalizowanych w ochronie zdrowia i życia na terenach górskich w Polsce 62 5
Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego 61 5
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności jako zadanie własne gminy 23 5
Zjawisko korupcji gospodarczej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego 97 5
Zjawisko korupcji w administracji publicznej. Źródła i sposoby przeciwdziałania. 75 5
Zwalczanie handlu ludźmi w prawie międzynarodowym 203 5
Zwalczanie handlu ludźmi. Regulacje w prawie polskim i prawie międzynarodowym 61 5
Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika 52 5

< powrót

prace prawoStudiowanie kierunków prawniczych i administracyjnych wymaga od studentów nie tylko rzetelnego poszerzania wiedzy, ale również odpowiedniej postawy. Zawiłości kodeksów i przepisów prawnych, procedury administracyjne, które nie dopuszczają wyjątków i pomyłek, wymagają bezkompromisowej systematyczności i ciągłego aktualizowania swojej wiedzy. Jeżeli poszukujecie Państwo informacji na szczegółowe tematy z dziedziny prawa i administracji, zapraszamy do korzystania z naszej bazy!

Zgromadzone tu prace dyplomowe służą poszerzaniu wiedzy, większej dostępności do specyficznych informacji. Są także niezastąpioną pomocą przy pisaniu własnego opracowania naukowego. Zapraszamy wszystkich miłośników Litery Prawa, którzy chcą efektywnie wykorzystać informacje zgromadzone w naszej bazie, do tworzenia własnych, unikalnych prac dyplomowych i referatów.