Prace z kategorii: OCHRONA ŚRODOWISKA

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Analiza kondycji finansowej Nadleśnictwa Łagów w latach 2005-2010 23 5
Analiza możliwości ograniczenia zawodnień terenu w obszarze górniczym KWK Szczygłowice w docelowym okresie eksploatacji 57 5
Analiza możliwości unieszkodliwiania małych ilości ścieków wykazujących bardzo wysokie zapotrzebowanie na tlen 90 5
Analiza proekologicznej działalności inwestycyjnej zakładów azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 104 -
Analiza Raportu oceny oddziaływania na środowisko budowy i eksploatacji centralnego odcinka II linii metra w Warszawie 79 5
Badania równowagi hydrodynamicznej potoku górskiego 60 5
Degradacja polimerów podtytuł: badanie degradacji poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego poliestrem bionolle metodą spektroskopii fotoelektronów 75 5
Działalność gminy jako podmiotu samorządowego w zakresie ochrony środowiska na przykładzie Gminy xyz 64 5
Działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska w gminie xyz 100 5
Ekologiczne paliwa alternatywne do zasilania silników spalinowych 75 5
Gospodarka odpadami komunalnymi jako element ochrony środowiska 85 -
Gospodarka odpadami na terenie gminy XYZ jako przykład lokalnej polityki ekologicznej 60 5
Gospodarki odpadami w gminie Jawor 49 5
Groźba kryzysu ekologicznego, sposoby zapobiegania na przykładzie Unii Europejskiej 47 5
Historia katastrofy w Czarnobylu 80 -
Inwestycje w ochronę środowiska na przykładzie Gminy Łochów 98 5
Istniejące i proponowane prawne formy ochrony przyrody na terenie nadleśnictwa Staszów 70 5
Jakość powietrza atmosferycznego w aglomeracji miejskiej Szczecina 97 5
Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych 35 5
Kompensacja mocy biernej metodą ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej w obiektach komunalnych na przykładzie samorządowego zakładu gospodarki komunalnej w Łochowie 26 5
Koncepcja modernizacji gospodarki osadowej w oczyszczalni w Kościerzynie. 62 5
Koncepcja programu gospodarki wodno- ściekowej na terenie zlewni Nysy Małej 56 5
Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu przedszkola "Jedyneczka" w Wałbrzychu. 87 5
Kształtowanie postaw proekologicznych na etapie przedszkola 75 5
Możliwości wykorzystania zasobów środowiska przyszkolnego w edukacji na przykładzie Szkoły w Bogdanowicach w gminie Głubczyce 134 5
Możliwość ekologizacji rolnictwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego 50 -
Naturalny i antropogeniczny efekt cieplarniany 45 5
Niekonwencjonalne źródła energii. Energia słoneczna - wykorzystanie 26 5
Niekonwencjonalne źródła otrzymywania energii 87 5
Ocena konstrukcji stacji paliw w aspekcie ekologicznym 107 5
Ocena stanu gospodarki odpadami w ocynkowni ogniowej na przykładzie ZMO w Owadowie 47 5
Ocena strategiczna sektora wywozu płynnych odpadów w gminie Błonie na przykładzie przedsiębiorstwa GEA-NOVA 52 5
Ocena zmienności przestrzennej wilgotności i gęstości gleby po zabiegu spulchniania 57 4
Ochrona środowiska a alternatywne źródła energii 64 4
Ochrona środowiska w polityce ekologicznej państwa na przykładzie gminy xyz 99 5
Ochrona wody w aglomeracji warszawskiej 36 5
Opracowanie kryteriów oceny przestępstw przeciwko środowisku na podstawie aktów prawnych oraz badań ankietowych 77 -
Oznaczanie chloru w wodzie 42 4
Podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia w zlewni rzeki Średzka Woda 81 5
Pokarm błotniaka łąkowego (Circus pygargus) w okresie gniazdowym 54 4
Polityka ekologiczna a świadomość lokalnej społeczności 113 5
Polityka ekologiczna w Polsce w warunkach członkostwa w unii europejskiej 83 5
Polityka ekologiczna w unii europejskiej 116 5
Procedury i zabiegi rekultywacyjne dla zamknięcia starego składowiska odpadów 41 5
Procesy dostosowawcze Polski w dziedzinie ochrony środowiska do wymogów Unii Europejskiej 66 5
Projekt komór osadu czynnego na podstawie danych z oczyszczalni Łubiana. 46 5
Rola i zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska 97 5
Rośliny iglaste w mieście 68 5
Rozpoznanie i przyrodnicza rola torfowisk na przykładzie obiektu Śmietka na Pojezierzu Mrągowskim 55 -
Rozwój technologii oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych 42 5
Różnice płciowe w percepcji elementów krajobrazu 62 5
Skuteczność wybranych koagulantów w procesie aglomeracji komórek sinicy Microcystis Aeruginosa 73 4
Stan i perspektywy rozwoju edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Łagów 89 5
Świadomość ekologiczna społeczeństwa na przykładzie mieszkańców xyz 112 5
Utylizacja odpadowych tworzyw sztucznych w systemie gospodarki odpadami 99 5
Walory przyrodnicze i ich ochrona na obszarze nadleśnictwa Staszów 70 5
Wpływ pary wodnej na efekt cieplarniany 48 5
Wpływ przemysłu energetycznego na środowisko przyrodnicze na przykładzie Elektrowni Turów S.A. 112 5
Wpływ wybranych funkcji użytkowych lasu na środowisko leśne 49 5
Wykorzystanie kompozycji roślinnych w krajobrazie metody i pomiary 73 5
Zapobieganie zagrożeniom ekologicznym w Polsce i Unii Europejskiej na przykładzie działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 99 5
Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi 64 5

< powrót

prace ochrona œrodowiskaRozwój technologiczny i coraz większe potrzeby społeczeństw sprawiają, że stan naszej globalnej wioski zaczyna się pogarszać. Nieumiejętne gospodarowanie zasobami naturalnymi, rosnąca emisja gazów cieplarnianych, wycinka drzew i zatrucie środowiska osiągnęły taki poziom, że nie możemy pozostać dłużej obojętni na zmiany zachodzące w naszym otoczeniu.

Jeśli Twoją pasją jest ochrona środowiska naturalnego i chcesz przyczynić się do zahamowania negatywnych procesów wyniszczających naszą planetę, zawodowo zajmując się jej ochroną, zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium wiedzy! Zgromadziliśmy prace dyplomowe dokładnie i wnikliwie analizujące wszelkie aspekty ludzkiej interakcji w środowisko. Wiedza ta pomoże Ci stworzyć własną pracę i poszerzyć swoją wiedzę. Zapraszamy do sprzedawania swoich prac i ich efektywnego wykorzystania. Recycling wiedzy pozwala osiągać więcej!