Zarządzanie zasobami ludzkimi

Tytuł:
Rola rekrutacji, selekcji i oceniania w optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Firmy Rossmann w Poznaniu
Podtytuł:
-
Autor:
zastrzeżony
Liczba stron:
87
Nazwa Szkoły Wyższej:
Uniwersytet Ekonomiczny
Rodzaj pracy:
licencjacka
Rok oddania:
2009
Cena:
299 zł
Numer zamówienia:
ekn-901-zzl
Język pracy:
polski
Zawartość pracy:
Spis treści
Wstęp…………………………………………………………………………………….5
1. Teoretyczne zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi……………….…………..7
1.1. Pojęcie, cel i zakres zarządzania zasobami ludzkimi………………………..…7
1.2. Ekonomiczny i organizacyjny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi………..14
1.3.Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi……………………………...17
2. Charakterystyka badanego podmiotu………………………………………………24
2.1. Historia założenia przedsiębiorstwa………………………………...…....24
2.2. Przedmiot działalności ……………………………………..………….………25
2.3. Struktura zatrudnienia………………………………………………….………27
3. Rekrutacja i selekcja…………………………………………………………...……28
3.1. Istota i znaczenie procesu rekrutacji i selekcji…………………………...……..28
3.2. Przyciąganie kandydatów………………………………………………….…...30
3.3. Ogłoszenia o pracy…………………………………………………...…………34
3.4. Outsourcing rekrutacji……………………………………………….…...……..38
3.5. Rekrutacja absolwentów…………………………………………...…………39
3.6. Narzędzia selekcji……………………………………………………...………..44
3.7. Rodzaje stosowanych metod rekrutacji i selekcji w badanym podmiocie gospodarczy……………………………………………………………………..61
4. Ocenianie w procesie pracy……………………………………………………….…65
4.1. Pojecie, cele i kryteria oceniania……………………………………………….65
4.2. Metody i techniki oceniania……………………………………………………72
4.3. Wykorzystanie wyników oceniania pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkim firmie……………………………………………….…77

Zakończenie …………………………………………………………………….…..….81
Bibliografia…………………………………………………………………..….….…..
Spis rysunków………………………………………………………………………..……83
Aneks…………………………………………………………………………...……84


WSTĘP
Celem pracy jest ukazanie roli zarządzania zasobami ludzkimi w funkcjonowaniu każdego podmiotu gospodarczego, bez względu na jego wielkość i liczbę zatrudnianych pracowników.
Przedmiot pracy stanowią zasoby ludzkie, szczególnie zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników dysponujących określonym poziomem kwalifikacji, motywowanych do zachowań zgodnych z celami podmiotu gospodarczego, pracujących w odpowiednich warunkach pracy.
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Opiera się na wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, zawiera podstawowe terminy i definicje związane z tą dziedziną wiedzy oraz pokazuje na przykładzie jednego ze sklepów firmy „Rossmann” w Poznaniu, praktyczne wykorzystanie funkcji personalnej. Praca składa się z sześciu części: wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. Całość uzupełniają: bibliografia, spis rysunków.
Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny. Została ukazana ewolucja w podejściu do kwestii personalnych na tle zmian w organizacji pracy oraz scharakteryzowano ekonomiczny i społeczny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi. Zawarte są także zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zarządzania tymi zasobami, które obejmują m.in. warunki techniczne, ekonomiczne, prawne, demograficzne, społeczno-kulturowe oraz ekologiczne. Wymienione elementy zostały omówione pod kątem wpływu na kształtowanie procesów personalnych.
Drugi rozdział jest rozdziałem opisowym. Ukazuje charakterystykę badanego podmiotu gospodarczego. W ramach wprowadzenia została przedstawiona historia powstania tego przedsiębiorstwa. Następnie opisano przedmiot działalności i ewolucję struktury organizacyjnej od momentu powstania do dnia dzisiejszego.
Rozdział trzeci ma charakter opisowy wraz z analizą. Przedstawiono dwa zagadnienia związane z procesem zarządzania zasobami ludzkimi w każdym przedsiębiorstwie, a mianowicie rekrutacja i selekcja pracowników. Omówiono najczęściej wykorzystywane formy rekrutacji i metody selekcji kadry pracowniczej. Rozwiązania zawarte w tym rozdziale pokazują, co należy robić, aby racjonalnie dobierać pracowników do pracy oraz ukazują wady, zalety i obszar zastosowania poszczególnych form procesu rekrutacji i selekcji. Przedstawiono stosowane przez to przedsiębiorstwo rodzaje rekrutacji i selekcji kandydatów.
Rozdział czwarty jest poświęcony ocenianiu pracowników, pokazano z jakich elementów powinien się składać efektywny system oceniania oraz omówiono szczegółowo poszczególne składniki tego procesu.
W pracy tej zostały wykorzystane podstawowe źródła: książka Aleksego Pocztowskiego „Zarządzanie zasobami ludzkimi”; Beaty Jamka „Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników”, L.Kozioł, A.Piechnik-Kurdziel i J.Kopeć „Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie” oraz konsultacja z Kierownikiem Działu Rekrutacji Firmy „Rossmann”.

Zamów pracę dyplomową

< powrót