PEDAGOGIKA

Tytuł:
Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec niepełnosprawnych rówieśników w klasach integracyjnych
Podtytuł:
-
Autor:
zastrzeżony
Liczba stron:
85
Nazwa Szkoły Wyższej:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rodzaj pracy:
licencjacka
Rok oddania:
2009
Cena:
299 zł
Numer zamówienia:
ped-190
Język pracy:
polski
Zawartość pracy:
SPIS TREŚCI
WSTĘP.........................3
1.ANALIZA LITERATURY PRZEDMIOTU................5
1.1. Postawy wobec niepełnosprawności jako problem pedagogiczny....5
1.1.1. Pojęcie i struktura postawy..............7
1.1.2. Kształtowanie postaw w procesie wychowania.........10
1.2. Zjawisko integracji w systemie edukacji.............12
1.2.1. Geneza integracji społecznej niepełnosprawnych.........14
1.2.2. Istota i zasady szkolnictwa integracyjnego........16
1.2.3. Proces nauczania i rewalidacji w klasach integracyjnych......18
1.2.4. Funkcjonowanie psychospołeczne ucznia niepełnosprawnego w klasach integracyjnych.................22
1.3. Przegląd dotychczasowych badań w zakresie podjętej problematyki....24
2. METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY..............27
2.1. Przedmiot i cele badań.................27
2.2. Problemy badawcze i hipotezy................27
2.3. Zmienne i ich wskaźniki..................30
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze...........33
2.5. Charakterystyka terenu i próby badawczej.............34
3. POSTAWY MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ WZGLĘDEM NIEPELNOSPRAWNYCH RÓWIEŚNIKÓW W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH..........................35
3.1. Wiedza i sądy poznawcze młodzieży gimnazjalnej dotyczące
niepełnosprawności..................35
3.2. Stosunek emocjonalny i działaniowy uczniów klas integracyjnych do niepełnosprawnych rówieśników...............46
3.3. Doświadczenia młodzieży gimnazjalnej wynikające z relacji
z niepełnosprawnymi rówieśnikami..............61
PODSUMOWANIE I WNIOSKI...................70
SPIS TABEL.......................74
SPIS WYKRESÓW........................75
BIBLIOGRAFIA.........................77
ANEKS...........................79
WSTĘP

Niepełnosprawność jest z całą pewnością jednym z najpoważniejszych problemów ludzkości. Pomimo postępującego rozwoju nauki i techniki wciąż powoduje ona liczne utrudnienia oraz w znacznym stopniu ogranicza funkcjonowanie, i chociaż na przestrzeni lat można zaobserwować daleko idące zmiany w obrębie postaw społecznych wciąż jest przyczyną powstawania uprzedzeń, co wiąże się nierozłącznie z dodatkowymi ograniczeniami i utrudnieniami z którymi musza walczyć osoby niepełnosprawne. Znaczącą rolę w zmniejszaniu skali tych ograniczeń odgrywa edukacja integracyjna dzieci i młodzieży będąca jednym z najlepszych sposobów kształtowania pożądanych, pozytywnych postaw względem ludzi tak bardzo pokrzywdzonych przez los.
Daje ona możliwość nawiązania pomiędzy uczniami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi więzów emocjonalnych, kształtuje odpowiednie relacje. Ułatwia uznawanie odmienności, a także uczy tolerancji i życzliwości. Pokazuje iż niepełnosprawność nie jest czymś złym, pomaga podejmować walkę ze swymi słabościami oraz uwrażliwia na potrzeby innych.
Jednakże nawet w idealnie zorganizowanych klasach integracyjnych nie jest łatwo o uzyskanie tak pozytywnych efektów. Jakże często deficyty uczniów niepełnosprawnych prowadzą do odrzucenia w środowisku szkolnym, co najczęściej skutkuje izolowaniem się dzieci, a nawet może stać się przyczyną powstawania na tym tle zaburzeń emocjonalnych.
Przedmiotem mojej pracy badawczej są postawy rówieśników wobec dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, a jej głównym celem jest zdobycie wiedzy na temat tychże postaw, zdiagnozowanie ich, a w wypadku tych negatywnych szukanie ich podłoża, co w przyszłości mogłoby posłużyć zarówno uczniom, jak i nauczycielom klas integracyjnych w zażegnaniu niektórych problemów i trudności co zapewne przyczyni się do zmniejszenia skali tego zjawiska.
W pierwszym rozdziale mojej pracy badawczej znajduje się analiza literatury dotyczącej postaw wobec niepełnosprawności, możliwości ich kształtowania, a także zjawiska integracji w systemie edukacji, obejmująca genezę integracji społecznej niepełnosprawnych, istotę i zasady szkolnictwa integracyjnego, proces nauczania i rewalidacji w klasach integracyjnych, funkcjonowanie psychospołeczne ucznia niepełnosprawnego w klasach integracyjnych oraz przegląd dotychczasowych badań w zakresie podjętej problematyki. Kolejny, drugi rozdział jest omówieniem zastosowanych przeze mnie metod i technik badawczych, oraz obejmuje on również charakterystykę terenu badań i grupy badawczej, natomiast ostatni, trzeci rozdział, obejmuje analizę wyników badań własnych przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankiety wśród pełnosprawnych uczniów integracyjnych klas gimnazjalnych.

Zamów pracę dyplomową

< powrót