Finanse i controlling

Tytuł:
Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Podtytuł:
-
Autor:
zastrzeżony
Liczba stron:
70
Nazwa Szkoły Wyższej:
Uniwersytet Ekonomiczny
Rodzaj pracy:
magisterska
Rok oddania:
2010
Cena:
299 zł
Numer zamówienia:
ekn-1021-fc
Język pracy:
polski
Zawartość pracy:
SPIS TREŚCI

WSTĘP………………………………………..…………..……………………………………… 3

ROZDZIAŁ 1. Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w gospodarce polskiej.... 4

1.1. Pojęcie i klasyfikacja MSP…………………………………………………………. 4
1.2. Specyfika działalności sektora MSP oraz cechy wyróżniające go od innych
jednostek………….………….……………………….………….……………....….. 11
1.3. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP………………..………….………... 13
1.4. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki………...……………………...…...…..…. 16

ROZDZIAŁ 2. Elementy systemu podatkowego……….............. 20

2.1. Istota podatku i jego cechy………………..………………………….…….…...……. 20
2.2. Klasyfikacja podatków………….………………………………..…..…………..…... 23
2.3. Funkcje podatków……………..………………………….……....…...………..……. 26
2.4. Elementy konstrukcyjne podatku…..…………..…..……………….…...……..…….. 28
2.5. Zasady podatkowe………….…………………..………………….…….……..…….. 30
2.6. Wpływ podatków na działalność gospodarczą………………….…….……….….…. 35

ROZDZIAŁ 3. Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw……….…..….... 39

3.1. Istota ewidencji podatkowej przedsiębiorstw……………….......…..… 39
3.2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych…………...……..…………….……………. 40
3.3. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych…....…… 45
3.4. Karta podatkowa………………...………………..……….………………….…... 50
3.5. Analiza porównawcza uproszczonych form ewidencji………………….....…….. 52

ROZDZIAŁ 4. Analiza różnych form opodatkowania na przykładzie wybranych przedsiębiorstw ...…... 56

4.1. Przykład przedsiębiorstwa KOGRAKO opodatkowanego
na zasadach ogólnych ………………………………………………………………. 56
4.2. Charakterystyka firmy TIS – Tomasz Anioł opodatkowanej podatkiem liniowym…. 58
4.3. Opodatkowanie jednoosobowej działalności usługowej w formie
karty podatkowej…………………………………...…………………………….….. 62
4.4. Przypadek Zakładu Instalacji Sanitarnych opodatkowanego
zryczałtowanym podatkiem dochodowym……………………….…..………….….. 64

PODSUMOWANIE........................ 66 LITERATURA............................. 68
SPIS TABEL.......................... 71
SPIS RYSUNKÓW.......................... 71

WSTĘP
Podczas powstawania nowej firmy, jak również w toku jej działalności ważnym elementem jej funkcjonowania jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
Celem pracy jest omówienie istotnej problematyki, jaką jest decyzja związana z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wielu przyszłych przedsiębiorców stoi przed trudnym wyborem jakim jest zdecydowanie się na formę opodatkowania, która będzie najkorzystniejsza dla danej działalności gospodarczej. Jak ważną rolę odgrywają podatki w życiu ludzi najlepiej ujął Benjamin Franklin, którego sławne powiedzenie brzmiało „w życiu pewne są tylko śmierć i podatki”.
Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono pojęcie, klasyfikację oraz specyfikę działalności przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowano w nim również bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu firm omawianego sektora, a także istota jego znaczenia dla gospodarki.
Rozdział drugi dotyczy istoty podatku, jego cech, elementów, konstrukcji oraz klasyfikacji. W rozdziale tym zostały omówione również zasady podatkowe.
W rozdziale trzecim scharakteryzowano poszczególne formy opodatkowania, jakie mogą wybrać przedsiębiorstwa, a także ich wady i zalety, dzięki czemu łatwiej można podjąć decyzję o wyborze. Rozdział ten przedstawia kryteria jakie przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę wybierając formę opodatkowania.
W ostatnim rozdziale zaprezentowano kilka firm różnych branż pod kątem wyboru właściwej formy opodatkowania.
Do napisania pracy w części teoretycznej, czyli w trzech początkowych rozdziałach posłużono się analizą literatury z zakresu przedsiębiorczości a także podatków oraz form opodatkowania przedsiębiorstw, natomiast rozdział czwarty powstał dzięki dokumentacji udostępnionej przez przedsiębiorstwa, a także dzięki wywiadom przeprowadzonym z właścicielami oraz pracownikami przedsiębiorstw takich jak KOGRAKO, TIS, Zakład Zegarmistrzowski oraz Zakład Instalacji Sanitarnych.

Zamów pracę dyplomową

< powrót