Prace z kategorii: EUROPEISTYKA

Tytuł Liczba
stron
Ocena
"Euro - międzynarodowa waluta w Europie" 64 5
Absorpcja funduszy europejskich przez gminę X 96 5
Absorpcja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Polskę 112 5
Analiza funduszy europejskich w finansowaniu gminy xxx 68 4
Budżet Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013 143 5
Dostosowania polskiej polityki celnej do standardów Unii Europejskiej 70 5
Dostosowanie systemu bankowego w Polsce do norm Unii Europejskiej 112 5
Działalność organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa państwa 82 5
Edukacja Europejska 61 5
Euro - waluta jednoczącej się Europy 121 5
Euro jako waluta Unii Europejskiej 68 5
Europeizacja regionów i ich rola w Unii Europejskiej 88 5
Ewolucja Europejskiego Funduszu społecznego 113 5
Ewolucja wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej 99 5
Fundusze strukturalne i inicjatywy wspólnotowe w polityce regionalnej unii europejskiej 107 5
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na przykładzie dzielnicy Ursynów m. St. Warszawy 71 5
Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy X 95 5
Fundusze Unii Europejskiej jako jedna z podstawowych form rozwoju gminy Iłów 95 5
Funkcjonowanie polskiego przemysłu lekkiego na jednolitym rynku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 60 4
Geneza Parlamentu Europejskiego 50 4
Handel zagraniczny pomiędzy Polska a Unia Europejską 86 5
Infrastrukturalne dopasowanie Polski do wymogów Unii Europejskiej w zakresie warunków wykonywania transportu lądowego. 70 5
Integracja gospodarcza Unii Europejskiej i jej kierunki 71 5
Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską 94 5
Integracja z Unią Europejską - szanse i zagrożenia dla regionów na przykładzie regionu kujawsko - pomorskiego 93 5
Karta praw podstawowych jako promocja praw człowieka w państwach Unii Europejskiej 102 6
Koncesje w prawie polskim i Unii Europejskiej 98 5
Konsekwencje integracji gospodarczej i walutowej dla małych i średnich przedsiębiorstw 64 5
Konsekwencje wprowadzenia wspólnej waluty Euro dla krajów Unii Gospodarczo Walutowej i Polski, w kontekście jej członkostwa w Unii Gospodarczo Walutowej 39 5
Migracja zagraniczna po wejsciu polski do Unii Europejskiej 58 5
Migracja zarobkowa Polaków do Włoch 53 5
Migracje Polaków po wstąpieniu Polski do UE 62 4
Organizacje wspierające rozwój stosunków polsko-niemieckich (wybrane przykłady) 112 5
Parlament europejski 51 4
Podatek od towarów i usług w Polsce na tle podatku VAT w innych krajach Unii Europejskiej 89 4
Polityczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską 68 5
Polityka regionalna i strukturalna 50 5
Polityka strukturalna Unii Europejskiej 113 5
Polityka walutowa Unii Europejskiej-Doświadczenia Słowacji w strefie euro 61 5
Polska wobec integracji z Unią Europejską 81 5
Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach UE 137 5
Prawa i wolnośći obywatela w Unii Europejskiej 94 6
Prawne aspekty pierwszego filaru Unii Europejskiej 61 5
Prawo dyplomatyczne w Polsce 50 5
Problematyka aborcji i eutanazji w krajach Unii Europejskiej 57 5
Problematyka konfliktów zbrojnych w świecie współczesnym - wybrane problemy 76 5
Proces dostosowawczy polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej-integracja 96 5
Procesy dostosowawcze polskiej gospodarki w okresie transformacji integracyjnej z Unią Europejską 97 5
Programy pomocowe Unii Europejskiej w kontekście polskiej integracji 79 5
Przebieg harmonizacji podatku vat w polsce po przystąpieniu do unii europejskiej 58 4
Realizacja zadań agencji płatniczej unii europejskiej na przykładzie biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w xy 98 4
Rola agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w realizacji dopłat bezpośrednich na przykładzie biura powiatowego w Nowym Sączu 87 5
Rola euroregionów we współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Pomerania 80 5
Rolnictwo polskie w drodze do Unii Europejskiej 43 5
Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unia Europejską 84 5
Samorząd terytorialny w Niemczech podstawy prawne i zasady funkcjonowania 110 5
Społeczeństwo informacyjne w Polsce i w Unii Europejskiej. Szanse dla przedsiębiorczości 77 5
Stosunki Polska-Rosja w kontekście polityki bezpieczeństwa narodowego 89 5
Sytuacja kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Doświadczenie Polski po 1989 roku. 74 5
Szanse i zagrożenia rolnictwa polskiego w perspektywie integracji z Unią Europejską 59 5
Turcja w Unii Europejskiej Spór o kształt i tożsamość Zjednoczonej Europy 67 5
Unia europejska - geneza, system organizacyjny, rozwój, wybitni przywódcy 99 5
Unia Europejska i proces integracji Polski ze Wspólnotą 101 5
Urzędy skarbowe jako instrument polityki finansowej na przykładzie finlandii 90 5
Wpływ funduszy unii europejskiej na rozwój gminy Iłów 68 5
Wpływ polskich dążeń do integracji europejskiej na rozwój handlu zagranicznego 95 5
Wpływ pozyskania środków Unii Europejskiej dla powiatu Miechowskiego 65 4
Wpływ unii europejskiej na społeczną świadomość Polaków 102 5
Wpływ wspólnej waluty europejskiej na gospodarkę polską 78 5
Wprowadzenie Euro w krajach Unii Europejskiej 56 4
Wprowadzenie euro w Polsce jako przejaw integracji polityczno gospodarczej z Unią Europejską 63 5
Wspólna polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej 77 5
Wspólnota Europejska, a prawo własności 57 5
Współpraca konfederacji szwajcarskiej z unią europejską, analiza dokonań i perspektyw rozwoju 135 5
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu zadań lokalnych na przykładzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 40 5
Wynagrodzenia w Polsce na tle wynagrodzeń w wybranych krajach europejskich 53 5
Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 114 5
Zmiany w modelu funkcjonowania firmy Instal Kraków, wobec integracji Polski z Unią Europejską 60 5

< powrót

prace magisterskie europeistyka Wspólnota europejska to polityczny związek suwerennych Państw, między którymi zachodzą interakcje i procesy istotne dla naszego życia oraz politycznych decyzji w kraju. Europa jako związek wielu państw o różnych kulturach, mentalności oraz o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego, jest bardzo skomplikowana zarówno jeśli spojrzymy na nią jako całość, jak również związek poszczególnych narodów.

Europeistyka jest nauką wyjaśniającą i badającą procesy dziejące się we współczesnej Europie, uwzględniając całą złożoną historię poszczególnych Państw. Jeśli szukacie pomysłu na własną pracę dyplomową z tego kierunku, pragniecie zgłębić wiedzę o danym aspekcie integracji europejskiej zapraszamy naszego archiwum! Znajdziecie tu prace dyplomowe napisane przez absolwentów europeistyki na uczelniach w całej Polsce. Dokładny opis poszczególnych prac, ocena oraz próbka tekstu pozwolą Wam dokonać trafnego wyboru. Zapraszamy!