Szukaj w pracach ocenionych:

Baza referatów

Tytuł Liczba
stron
Ocena
„Przedstaw koncepcje trójpodziału władz K. Monteskiusza” 6 4.0
1) Wady ośwaidczenia woli 2) Przedstawicielstwo - 4.0
Administracja publiczna wobec integracji Polski z UE - 5.0
ADMINISTRACYJNO-PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - 2.5
Akt administracyjny jako podstawowa forma działania administracji publicznej. Pojęcie, cechy i podział aktów administracyjnych. - 4.3
Akty prawa miejscowego wydawane przez samorząd terytorialny w wybranych państwach Europy. 9 4
analiza porownawcza konstytucji marcowej i kwietniowej 11 -
ANALIZA TEKSTU KONSTYTUCJI RP POD KĄTEM WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z KONCEPCJI DEMOKRACJI I MYŚLI POLITYCZNEJ J.LOCKE’A I J.S. MILLA - 2.0
Apelacja i kasacja w sprawach o ....(kks - 4.5
Budżet jednostek samorz±dowych 21 4.2
Cechy państwa jako organizacji i prawa jako zarz±dzania w ¶wietle współczesnych doktryn politycznych i kultur prawnych 16 -
CELE I INSTYTUCJE WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - -
Centralne organy administracji - 2.0
Charakter i forma umowy przedwstępnej - 4.0
Charakter i forma umowy przedwstępnej. - -