Prace z kategorii: SOCJOLOGIA

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Agresja werbalna wśród młodzieży na przykładzie szkół xxx w gminie xxx 87 5
Agresywne zachowania na stadionach piłkarskich i poza nimi w świetle literatury i badań własnych 90 5
Alkoholizm w rodzinie a zachowania przestępcze w świetle wybranej dokumentacji sądowej 52 5
Alkoholizm wśród młodzieży na przykładzie miasta Jaworzyna Śląska 105 5
Analiza filmu Eksperyment Olivera Hirschbiegela 90 5
Bariery komunikacyjne między matką i córką. 91 5
Chiny-Tajwan: Jeden naród, dwa państwa. Przyczyny, przebieg i perspektywy konfliktu 95 4
Chuligaństwo stadionowe jako przykład agresji 57 4
Czas wolny w życiu seniorów i sposób jego zagospodarowania 95 5
Człowiek stary w percepcji współczesnej młodzieży 121 5
Czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji zakupu produktów przez konsumentów w Galerii Handlowej Askana w Gorzowie Wlkp. 85 5
Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży 87 5
Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży w Warszawie 45 5
Dom pomocy społecznej jako środowisko opiekuńczo - wychowawcze dla osób starych na przykładzie DPS-u w xyz 103 5
Domy pomocy społecznej w polityce socjalnej państwa 104 5
Domy pomocy społecznej jako środowisko życia ludzi w podeszłym wieku 82 5
Dorosłe dzieci alkoholików 63 5
Duszpasterskie możliwości przeciwdziałania prostytucji kobiet 67 5
Działalność domu pomocy społecznej w Sandomierzu w latach 1995 - 2005 r. 75 4
Dziecko z rodziny patologicznej i jego funkcjonowanie w szkole 117 6
Eksperyment, jako metoda analizy zależności przyczynowych 39 5
Formy opieki nad osobami starszymi i ich realizacja na przykładzie Domu Pomocy Społecznej 82 5
Formy terapii zajęciowej dla osób starszych stosowane w domach pomocy społecznej 61 5
Funkcja socjalizacyjno - wychowawcza w rodzinach osób bezrobotnych 56 5
Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo 174 5
Funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym 76 5
Funkcjonowanie rodziny zastępczej (na przykładzie rodzin objętych pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) w X 61 5
Inicjatywy podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce 97 5
Interdyscyplinarny aspekt samobójstwa 80 5
Internet jako medium komunikacji społecznej 84 5
Kobiety jako ofiary przemocy w rodzinie 65 5
Komunikacja w reklamie 65 5
Konflikty młodych małżeństw 105 5
Konsumpcja - wyznacznik życia społecznego w Polsce 56 5
Konsumpcja i społeczeństwo konsumpcyjne 48 4
Kradzieże w sklepach popełniane przez młodzież na przykładzie powiatu miechowskiego 75 5
Małżeństwa mieszane etnicznie polsko-amerykańskie. Amerykanizacja przez amalgamację czy biwalencja? 47 5
Narkomania a przestępczość nieletnich 95 5
Narkomania jako problem społeczny. Terapie dla uzależnionych 52 5
Narkomania jako wielowymiarowy problem społeczny 72 5
Narkomania w Polsce w latach 2000-2006 80 4
Obrazy relacji międzyludzkich w przekazach reklamowych 94 5
Opinie osób rozwiedzionych na temat psychospołecznych przyczyn i konsekwencji rozpadu małżeństwa 102 5
Organizacja jako kultura na przykładzie Stowarzyszenia Sztuk Walki Choy Lee Fut Kung Fu 64 4
Organizacja pożytku publicznego jako forma aktywności społecznej na przykładzie Stowarzyszenia X 62 5
Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce 92 5
Otyłość wśród dzieci, jako narastający problem cywilizacyjny i społeczny 58 5
Podkultura więzienna jako alternatywny styl życia więźniów 66 5
Podkultura więzienna w zakładach penitencjarnych 110 5
Podkultura więzienna, jako czynnik zakłócający proces resocjalizacji w opinii służby więziennej i osób skazanych 86 5
Poglądy i zachowania uczniów gimnazjum wobec spożywania alkoholu 48 5
Polska polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szanse i bariery w dostępie do edukacji i zatrudnienia 72 5
Pomoc państwa w rehabilitacji i rozwiązywaniu problemów ludzi starszych 71 5
Postawy i oczekiwania mieszkańców domu pomocy społecznej wobec pielęgniarki 69 5
Postawy mężczyzn skazanych wobec pracy 62 5
Postawy mieszkańców Lublina wobec materiałów reklamowych dostarczanych do domów 92 5
Postrzeganie osób starych przez młodzież 66 5
Postrzeganie prostytucji w społeczeństwie na przykładzie grupy studentów 83 5
Postrzeganie starości i stosunek młodzieży do seniorów na przykładzie xyz 88 5
Poziom satysfakcji z pracy pracowników handlu na przykładzie Galerii Handlowej Auchan w Rumii 65 5
Pozycja kobiety wobec przemian okresu Oświecenia 144 5
Praca dzieci w indywidualnych gospodarstwach rolnych 76 5
Prewencja policji i jej skuteczność w środowisku gimnazjum 99 5
Problem alkoholizmu wśród młodzieży w Polsce 54 5
Problem alkoholizowania sie młodzieży na podstawie badań 69 5
Prostytucja, jako zjawisko patologii społecznej na terenie miasta Łodzi 76 5
Przemoc - stosowanie a doznawanie 62 4
Przemoc wobec dzieci. Analiza dyskursu medialnego 182 5
Przeobrażenia społeczne średniego miasta, a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży 69 4
Przestępczość młodzieży jako poważny problem społeczny. 60 4
Przestępczość Nieletnich Wychowanek Zakładu Poprawczego w Zawierciu 67 5
Przyczyny i skutki sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol (na przykładzie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Warszawie) 93 5
Realizacja pasji sportowych w warunkach izolacji więziennej na przykładzie ZK w xyz 67 5
Reklama społeczna w opiniach studentów 54 5
Religijność w życiu młodych ludzi 57 4
Resocjalizacja nieletnich w zakładach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Studium przypadku. 185 5
Resocjalizacja skazanych. Na podstawie wyników badań w zakładzie karnym w białymstoku 119 5
Resocjalizacja w zakładach karnych na przykładzie więzienia w Załężu 46 5
Rodzice - dzieci. Konflikt pokoleń we współczesnej rodzinie 118 5
Rodzice i dzieci. Konflikt pokoleń na przykładzie uczniów szkół średnich w Radziejowie 90 5
Rola i wyobrażenia rodziny w ocenie młodzieży szkolnej 92 6
Rola i znaczenie instytucji pomocy społecznej na przykładzie powiatu piaseczyńskiego 73 5
Rola kobiet w opinii mężczyzn.Badania wśród studentów PWSZ im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 65 5
Rola podróży w życiu człowieka na podstawie wybranych biografii i rozwoju ruchu turystycznego 77 5
Rozwody w Polsce w latach 1997-1998 w świetle badań statystycznych 50 5
Rozwód i jego konsekwencje dla rodziny 123 6
Samobójstwa - problem społeczny 60 4
Samobójstwo 91 5
Samobójstwo w aspekcie prawnym i kryminologicznym 90 5
Sekty i nowe ruchy religijne w Polsce i na świecie 95 5
Sekty jako problem społeczny 128 5
Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie 119 5
Starzenie się jako zjawisko społeczne 102 4
Stosunki emocjonalne dziecka w rodzinie alkoholowej - studium przypadku rodziny 98 5
Stosunki pomiędzy pracownikami w dynamicznie rozwijających się firmach 76 5
Style rozwiązywania konfliktów przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach na tle grupy porównawczej 57 5
Subkultury młodzieżowe w Polsce 46 5
Syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA) 62 5
System polityczno-gospodarczy w opiniach mieszkańców wsi 100 5
Systemy wartości i grupy odniesienia współczesnej młodzieży 56 5
Sytuacja osób starych w domu pomocy społecznej na przykładzie DPS-u 63 5
Sytuacja zawodowa kobiet w tradycyjnym modelu rodziny w gminie Oława 89 4
Sytuacja życiowa kobiet przebywających w domach samotnych matek 97 5
Środowisko rodzinne dziecka a jego osiągnięcia szkolne. Studium socjologiczne na podstawie szóstych klas Szkoły 106 5
Tendencje młodzieży w wieku gimnazjalnym do zachowań agresywnych 83 5
Uczeń agresywny i jego status w klasie szkolnej 84 4
Uzależnienie od mass mediów wśród młodzieży jako patologia społeczna na przykładzie Internetu, telewizji i gier komputerowych 56 4
Wartości w życiu człowieka 50 5
Warunki socjalno-bytowe w więzieniach na świecie i w Polsce. Próba porównania 115 4
Wizerunek prostytutki w wybranych przekazach medialnych 73 5
Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny 76 5
Wpływ metod aktywizacyjnych na egzystencję mieszkańca Domu Pomocy Społecznej 84 5
Wpływ portu lotniczego na strukturę gospodarczą i społeczną regionu gop w opinii zarządu lotniska i przedsiębiorców okołolotniskowych 56 5
Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich 49 5
Wpływ zdrady małżeńskiej na funkcjonowanie rodziny 63 5
Współczesne sposoby doboru partnerów. Analiza socjologiczna 91 5
Wyobrażenia rodziny i przyszłych ról rodzinnych przez młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej 85 6
Zaangażowanie rodziców dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym w działalność zespołu szkół specjalnych xxx w xxx. I jego reperkusje medialne 107 5
Zaburzenia w funkcjonowaniu współczesnych rodzin-rozwód 120 6
Założenia ideologiczne a praktyka satanistów 121 5
Zastosowanie metod socjometrii w diagnozie środowiska klasowego 42 5
Zjawisko migracji ludności ze wsi do miast 73 5
Zjawisko nadużywania alkoholu wśród nieletnich 70 5
Zjawisko narkomani wśród młodzieży 57 5
Zjawisko narkomani wśród uczniów szkól średnich 108 5
Zjawisko zakupoholizmu i jego wpływ na relacje w rodzinie 110 5

< powrót

prace magisterskie socjologia Nauki społeczne, a wśród nich socjologia, są bardzo złożonymi i szerokimi dziedzinami wiedzy, które pozwalają nam lepiej zrozumieć mechanizmy zachodzące w naszym społeczeństwie. Problemy społeczne takie jak wykluczenie, agresja, przemoc i alkoholizm to tylko pewien, bardzo niewielki wycinek obszaru, jakim interesuje się socjologia - jedna z najbliższych człowiekowi dziedzin nauki.

W naszej bazie znajdą Państwo prace dyplomowe poruszające ważkie, ciekawe i jednocześnie bardzo różnorodne zagadnienia. Dzięki dokładnym informacjom dowiecie się Państwo która praca powstała dzięki badaniom i ankietom, która zaś opiera się wyłącznie na literaturze. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poszczególnymi materiałami.

Dzięki wygodnemu spisowi oraz dokładnym informacjom dotyczącym właściwości samych prac, będą mogli Państwo dokonać najlepszego wyboru. Prace zgromadzone w naszej bazie opatrzone są dokładnymi informacjami dotyczącymi m.in. ilości stron w pracy, uczelni wyższej na jakiej powstała, szczegółowo opisanej treści oraz próbce pracy.