Prace z kategorii: POLITOLOGIA

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Afery w Polsce na łamach tygodnika "Kulisy" w latach 1999-2004 145 5
Analiza marketingu politycznego w wyborach prezydenckich w 2005 i 2010 roku 104 5
Analiza wpływu dynamiki procesu decyzyjnego na przebieg konfliktu politycznego na przykładzie wybranych zdarzeń z początków III RP (lata 1989-1992) 69 5
Barack Obama jako przywódca polityczny 50 5
Bezpieczeństwo międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem roli NATO 70 5
Bezpieczeństwo państwa w kontekście stosunków międzynarodowych 75 5
Bractwo Kapłańskie św. Piusa X i jego krytyka Soboru Watykańskiego II 107 5
Dokumenty wystawiane cudzoziemcom na terytorium RP 107 5
Dylematy stosunków polsko-rosyjskich 60 5
Dyplomacja na arenie międzynarodowej 58 5
Działalność policji a bezpieczeństwo państwa 72 5
Ewolucja terroryzmu po atakach z 11 września 2001 roku 61 5
Fundamentalizm islamski na przykładzie Al-Kaidy 39 4
Funkcjonowanie Paktu Północnoatlantyckiego i jego rola w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego 55 4
Globalna sieć teleinformatyczna a bezpieczeństwo międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku 123 5
Inicjatywy ustawodawcze w interesie osób homoseksualnych w opiniach społeczeństwa polskiego 81 5
Internet szanse i zagrożenia dla globalnego społeczeństwa 45 5
Kampania wyborcza na urząd prezydenta na łamach "Gazety Wyborczej" w roku 1995 107 5
Komputeryzacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ocenie Najwyższej Izby Kontroli 50 5
Kreowanie wizerunku głowy państwa 96 5
Mao Zedong ideologia-teoria i praktyka 83 5
Marketing polityczny i jego zastosowanie w kampaniach prezydenckich 1990 - 2005 w Polsce 59 5
Marketing polityczny w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 1997-2001 53 5
Międzynarodowe stosunki polityczno gospodarcze. Polityka Ukrainy względem państw Europejskich i organizacji euroatlantyckich. 44 5
Moralność a polityka:tradycja i współczesność 50 5
Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji środkiem do zwiększenia ściągalności abonamentu RTV 77 5
NSZZ "Solidarność" - powstanie i działalność do 1989 roku 62 5
Oblicza demokracji 83 5
Oddziały antyterrorystyczne 50 5
Państwo upadłe - zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego na przykładzie Afganistanu. 76 5
Policyjna kontrola ruchu drogowego. 50 5
Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna II Rzeczypospolitej 104 5
Polityka zagraniczna Rosji wobec Polski po 2004 roku 78 4
Polska - lider Europy Wschodniej i partner strategiczny. Czy Rzeczpospolita Polska wprowadzi region do Unii Europejskiej i NATO? 49 4
Polska na drodze do Unii Europejskiej 42 5
Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży jako symbol nowych relacji w stosunkach polsko-niemieckich 75 5
Prasa PRL w latach 1970-1981 81 5
Prawa i wolnośći obywatela w Unii Europejskiej 92 6
Prezydent w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej 76 4
Problematyka mniejszości węgierskiej na Słowacji 103 5
Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej 75 5
Przemiany społeczeństwa amerykańskiego w latach trzydziestych XX wieku 105 5
Przyszłość systemu edukacji w Polsce w kontekstach: gospodarczym,politycznym i społecznym 90 5
Przywództwo polityczne Aleksandra Kwaśniewskiego 76 4
Rada Ministrów w Drugiej Rzeczypospolitej 130 5
Realizacja polityki społecznej w latach 1993-1997 przez koalicję parlamentarną SLD-PSL 60 5
Relacje Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską 58 5
Rola i znaczenie reklamy politycznej w kształtowaniu wizerunku politycznego 96 5
Rola islamistów podczas "Arabskiej wiosny" wobec bliskowschodniej rywalizacji geopolitycznej 77 6
Rola Nato w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego 69 5
Rozpad systemu państw socjalistycznych "Aksamitna Rewolucja" w Europie Środkowej (Polska, Węgry, Czechosłowacja) 62 5
Sojusz Północnoatlantycki jako zasadniczy element systemu bezpieczeństwa Polski 75 5
Społeczno-polityczne uwarunkowania konfliktów w Czarnej Afryce 80 5
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w polskiej polityce bezpieczeństwa w okresie prezydentury Williama J. Clintona (1992-2000) 146 5
Status uchodźcy - cudzoziemca w Polsce 63 5
Stosunki państwo-kościół w latach 1950-1970 na tle zmian politycznych w Europie 82 5
Stosunki Polska-Rosja w kontekście polityki bezpieczeństwa narodowego 89 5
Stosunki polsko-amerykańskie na początku XXI wieku 60 5
Stosunki USA z Irakiem po 1990 r. 77 5
System polityczno-gospodarczy w opiniach mieszkańców wsi 100 5
System polityczny na poziomie Kielc i jego oddziaływanie na funkcjonowanie samorządu terytorialnego 75 5
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej 63 5
System wyborów prezydenckich na przykładzie wyborów z 2005 r. 72 5
Środowiska feministyczne w Polsce 18 4
Świadomość zagrożenia terroryzmem we współczesnym społeczeństwie 70 5
Terroryzm fundamentalistów islamskich i jego wpływ na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych 94 5
Terroryzm jako nowe zagrożenie dla współczesnego świata 70 5
Terroryzm międzynarodowy i zagrożenie bezpieczeństwa współczesnego świata 54 5
Traktaty polsko-niemieckie z lat 1990 i 1991 - nowa jakość stosunków pomiędzy Polską a Niemcami 75 5
Ustrój samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej 42 5
Władza a panowanie w teorii politycznej Maxa Webera 104 5
Wojsko Polskie w misjach pokojowych NATO 83 5
Wolność, Własność, Sprawiedliwość w Myśli Libertariańskiej 100 5
Wpływ Konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego Na Bezpieczeństwo Międzynarodowe W XXI wieku 69 4
Wpływ ordynacji wyborczych na system partyjny w Polsce po 1989 roku 140 5
Wpływ reform gospodarczych na sytuację polityczną w Chinach w latach 1978 - 2002 84 5
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej wobec Polski 105 5
Zagrożenie terrorystyczne w x w opinii mieszkańców 70 5

< powrót

prace politologia Zawiłości świata polityki, mechanizmy tworzenia się systemów politycznych, afery i wpływ ustrojów na życie społeczeństw to frapujące i skomplikowane zagadnienia, które niejednemu politologowi spędzają sen z powiek. Politologia jest złożoną nauką społeczną łączącą w sobie wiele innych dziedzin wiedzy, takich jak psychologia, public relations, prawo i historia. Jeśli interesujesz się zmianami politycznymi jakie zachodzą na naszych oczach lub studiujesz politologię zapraszamy do skorzystania z naszego archiwum!

Zawiera ono prace dyplomowe napisane przez studentów politologii z całej Polski. Ciekawe i odkrywcze naukowe opracowania, dokładne opisane i scharakteryzowane w naszej bazie, pomogą wybrać Państwu pracę odpowiadającą Waszym oczekiwaniom. Zapraszamy do dzielenia się wiedzą i jej nabywania