Prace z kategorii: PEDAGOGIKA

Tytuł Liczba
stron
Ocena
Adaptacja dzieci 3-letnich do przedszkola 75 5
Adaptacja jedynaków do warunków przedszkolnych 64 5
Adaptacja społeczna niepełnosprawnych uczniów gimnazjum integracyjnego w Warszawie 99 5
Administracja nauki i oświaty w II RP 54 5
Agresja - problem u dzieci i młodzieży szkolnej 90 5
Agresja i przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej 142 5
Agresja i przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie gimnazjum nr 1 w Lubaniu. 58 5
Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej 61 5
Agresja wśród uczniów gimnazjum 104 5
Aktywizujące metody nauczania w praktyce nauczycieli 81 5
Aktywność czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym 97 5
Aktywność i bierność w zachowaniu uczniów szkoły podstawowej - problematyka aktywizacji intelektualnej i społecznej 86 5
Aktywność kulturalna uczniów liceum ogólnokształcącego 105 5
Aktywność zawodowa kobiet a macierzyństwo 129 5
Aktywność zawodowa kobiet a relacje rodzinne 158 5
Alkoholizm w rodzinie a zachowania przestępcze w świetle wybranej dokumentacji sądowej 52 5
Alkoholizm wśród kobiet 59 5
Analiza sytuacji w rodzinie pochodzenia osób bezdomnych.Osoby bezdomne, analiza sytuacji w ich rodzinie pochodzenia 70 5
Analiza wybranych metod wspierających proces uczenia się 72 5
Anoreksja - problem u dziewcząt oraz młodych kobiet 84 5
Antykoncepcja wśród młodych Polek na przykładzie badań w środowisku dziewcząt ze szkoły ponadgimnazjalnej 63 5
Aspekty pedagogiczne problemu dziecka z syndromem FAS 39 5
Aspiracje i plany życiowe młodzieży licealnej według badań własnych 57 4
Aspiracje życiowe młodzieży 72 5
Aspiracje życiowe młodzieży liceum i technikum 73 5
Aspiracje życiowe młodzieży w XX wieku 100 5
Aspiracje życiowe samotnych matek 87 5
Aspiracje życiowe uczniów kończących średnie szkoły dla pracujących 108 5
Autorytet rodziców i jego znaczenie w wychowaniu dziecka 55 5
Autyzm - studium przypadku 81 5
Autyzm jako przejaw niepełnosprawności intelektualnej dziecka 66 5
Awans nauczyciela a rozwój zawodowy 81 5
Bajka telewizyjna a zachowania agresywne u przedszkolaków 74 5
Bajkoterapia wieku wczesnoszkolnego 46 5
Bariery komunikacyjne z ludźmi niedostosowanymi społecznie pogotowia opiekuńczego w Legnicy 12 4
Bariery psychologiczne uczniów uczących się języka angielskiego w dwóch systemach: stacjonarnym i na odległość 176 5
Bezdomność wybór czy konieczność 100 5
Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci szkolnych 47 5
Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci szkolnych 50 5
Bezpieczeństwo, a poczucie bezpieczeństwa publicznego we Wrocławiu 53 5
Bezradność dzieci niewidomych 146 5
Bezstresowe wychowanie dzieci w ocenie rodziców 82 5
Błąd wychowawczy jako czynnik zaburzający proces wychowania w opinii badanych rodziców. 77 4
Charakterystyka kibiców piłkarskich na podstawie fan-clubu RKS Radomsko 91 4
Charakterystyka rodziny zastępczej jako forma opieki nad dzieckiem na przykładzie powiatu nowodworskiego 65 4
Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy 69 4
Cyberprzemoc 49 4
Czas wolny dzieci szkół podstawowych 75 4
Czas wolny dziecka w rodzinie i szkole (na przykładzie uczniów szkoły podstawowej) 90 5
Czas wolny uczniów szkół ekonomicznych 41 4
Człowiek jako jednostka - skrypt 192 5
Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży w Warszawie 45 5
Depresja wśród młodzieży 53 5
Determinanty pierwszego wykroczenia przeciw prawu przez nieletnich 249 5
Dialog wychowawczy dorastających dzieci z rodzicami w środowisku wielkomiejskim. Na podstawie badań przeprowadzonych w Krakowie na osiedlu Krowodrza 136 5
Dorosłe dzieci alkoholików 63 5
Dysfunkcje zachowań dzieci i młodzieży, charakterystyka i przyczyny 59 5
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary. Przeszłość. Teraźniejszość. Perspektywy rozwoju 211 5
Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w środowisku lokalnym. Na przykładzie OPS w Górze Kalwarii. 62 5
Działalność pedagogiczno-dydaktyczna Księży Salezjanów w Oświęcimiu w latach międzywojennych 76 5
Działalność pomocowa domu pomocy społecznej im. Św. Notburgi w Raciborzu 106 5
Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich 90 5
Dziecko niepełnosprawne w grupie rówieśniczej w klasie integracyjnej 50 5
Edukacja dzieci z rodzin alkoholowych w szkole. Studium indywidualnych przypadków 64 5
Edukacja informatyczna w gimnazjum - wprowadzenie treści dotyczących przygotowania prostych prezentacji z wykorzystaniem dydaktycznej metody projektów 100 4
Edukacja przedszkolna, a zabawy ruchowe w kontekście rozwoju fizycznego dzieci 4-letnich na przykładzie przedszkola Zielona Dolina 41 5
Edukacja zdrowotna w nauczaniu wczesnoszkolnym 40 4
Edukacyjne programy telewizyjnych oglądane przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym 91 5
Edukacyjny i pragmatyczny aspekt umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju 52 5
Efekty stosowania technik C. Freineta w nauczaniu wczesnoszkolnym 85 5
Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doświadczonych 50 5
Empatia a doznawanie i przejawianie przemocy przez uczniów gimnazjum 88 5
Etiologia zachowań przestępczych dzieci i młodzieży 82 4
Etos uniwersytetu a jego przyszłość w społeczeństwie wiedzy i cywilizacji informatycznej 122 5
Formy i funkcje agresji wśród wychowanków zakładu poprawczego w Pszczynie 140 5
Formy pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w środowisku wiejskim 149 5
Formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież na terenie miasta Włodawa. 44 4
Formy współpracy kuratora sądowego z domem dziecka 82 5
Funkcje opiekuńczo-wychowawcze placówki szkolnej 65 4
Funkcje opiekuńczo-wychowawcze świetlicy na przykładzie świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 87 5
Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole integracyjnej 116 6
Funkcjonowanie dziecka w przedszkolu - uwarunkowania środowiskowe 105 5
Funkcjonowanie dziecka z zespołem downa w przedszkolu w grupie integracyjnej 67 5
Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie polskim 44 5
Funkcjonowanie rodzeństwa dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną-studium przypadku 56 5
Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo 174 5
Funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie miasta i powiatu xyz. 185 5
Gotowość edukacyjna dziecka 45 5
Gotowość sześciolatka do podjęcia nauki szkolnej 45 5
Gotowość umysłowa dzieci 6-letnich na wsi i w mieście 130 5
Grafologia jako metoda diagnostyczna w doradztwie zawodowym i personalnym 112 5
Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji przedszkolnej 73 5
Gry i zabawy logopedyczne jako forma terapii dzieci z wadami wymowy, na przykładzie dziecka siedmioletniego z sygmatyzmem 63 5
Gry i zabawy w edukacji matematycznej w nauczaniu początkowym 87 5
Inicjacja literacka dziecka w przedszkolu i jej uwarunkowania 63 4
interakcje społeczne w Ośrodku Usług Opiekuńczo Wychowawczych w XXX 48 4
interakcje społeczne (wypowiedzi, opinie i zachowania społeczne) wychowanków w wieku adolescencji i opiekunów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo Wychowawczych wXXX (goffman) 44 4
Internet jako medium w procesie uczenia się 71 5
Jakość kształcenia w edukacji szkolnej 32 5
Kara i nagroda jako środek wychowawczy w domowym i szkolnym wychowaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym 83 5
Kibice i kibole-pozytywne i negatywne zachowania podczas imprez sportowych 100 4
Klimat szkolny, a przejawiane postawy społeczne uczniów gimnazjum 100 5
Kobieta jako ofiara przemocy domowej 85 5
Kompetencja komunikacyjna ucznia jąkającego się studium przypadku 71 5
Kompetencje matematyczne dzieci sześcioletnich w środowisku miejskim 82 5
Komunikacja interpersonalna dziecka z zaburzeniem w rozwoju 85 5
Komunikacja niewerbalna w procesie kształcenia uczniów liceum oraz technikum 79 5
Konstruowanie wiedzy społecznej w edukacji wczesnoszkolnej 52 5
Kradzieże w sklepach popełniane przez młodzież na przykładzie powiatu miechowskiego 75 5
Kryteria wyboru partnera życiowego osób niepełnosprawnych intelektualnie 79 5
Kwalifikowanie osiągnięć szkolnych w opinii uczniów I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu 130 5
Lęk uczniów jako ograniczenie w procesie edukacji 90 5
Media a kształtowanie się wyobraźni społecznej dziecka we współczesnej rodzinie 122 5
Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej 119 5
Metody resocjalizacji skazanych w zakładach karnych na przykładzie literatury 69 4
Metody wychowawcze preferowane przez rodziców uczniów klas I i III szkoły podstawowej 125 5
Metody wychowawcze w rodzinie wielodzietnej 71 5
Metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych starszego ucznia z dysortografią 35 5
Młodzież wobec narkotyków- doświadczenia i opinie 119 5
Mobbing w szkole- jego przyczyny, formy i skutki. 156 5
Moralne zagrożenia internetu dla młodzieży gimnazjalnej 98 5
Motywy podejmowania przez młodzież zawodowej służby wojskowej w XXI wieku 89 5
Multimedia a agresja uczniów klas młodszych 73 6
Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli jako placówka edukacji humanistycznej 99 5
Nagroda i kara jako metody wychowania stosowane w rodzinie na przykładzie uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 w Koszalinie 121 5
Nagrody i kary jako narzędzia stosowane w procesie wychowania 89 5
Najważniejsze deklarowane wartości w życiu gimnazjalistów 148 5
Narkomania - współczesny problem 109 5
Narkomania w środowisku szkolnym 73 4
Narkomania wśród młodzieży na podstawie literatury i badań własnych 67 5
Narkomania wśród młodzieży na przykładzie gimnazjum 77 5
Narkomania wśród młodzieży szkół gimnazjalnych na przykładzie badań w Stadnickiej Woli 63 5
Narkomania wśród młodzieży w Szczecinie dzielnicy Pogodno w latach 1995 - 2002 82 4
Nauczanie dwujęzyczne i jego rola w kształtowaniu kompetencji międzykulturowej uczniów na przykładzie dwujęzycznej szkoły podstawowej im. W. Kopalińskiego w Bielsku-Białej 133 5
Negatywne metody dydaktyczne jako element kształtowania polskiego ucznia 57 5
Negatywne zachowania młodzieży oraz dyscyplina w szkole w opinii nauczycieli 81 5
Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin o wysokim statusie majątkowym i społecznym 125 5
Niepowodzenia szkolne młodzieży niedostosowanej społecznie w oparciu o badania przeprowadzone w krakowskim Pogotowiu Opiekuńczym 69 5
Niepowodzenia szkolne uczniów w opinii nauczycieli zespołu szkół w xy 90 5
Niepowodzenia szkolne uczniów dorosłych 75 5
Niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III 62 5
Nowe trendy wychowania przedszkolnego 44 5
Nowe uzależnienia wśród młodzierzy szkolnej (Internet, telefon,dopalacze) 44 5
Obraz ojca we współczesnej literaturze dla dzieci w wieku przedszkolnym 90 5
Ocena przydatności programu 'Ja, Ty i Świat' do realizacji integralnego nauczania w klasach I-III 180 5
Ocena społecznego wspierania osób niepełnosprawnych przez organy państwa i organizacje pozarządowe na przykładzie fundacji Jaśka Meli ,,Poza Horyzonty,, 67 5
Oczekiwania rodziców wobec dzieci 47 4
Oddziaływania resocjalizacyjne w młodzieżowym ośrodku socjoterapii w xyz 128 6
Oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci w wieku przedszkolnym 85 5
Ognisko opiekuńcze xyz jako placówka kształtująca rozwój oraz zainteresowania dzieci 130 5
Opieka nad uczniami zdolnymi w krajach europejskich 110 -
Opinie uczniów na temat zajęć muzykoterapii na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w xyz 72 5
Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie 63 5
Pedagogiczne problemy rodzin uczniów kończących szkołę gimnazjalną 77 5
Pedagogiczne uwarunkowania motywacji ucznia do nauki. 58 5
Pedagogika i wychowanie wobec problemu formowania się orientacji życiowych w spółczesnej młodzieży 199 5
Percepcja osób niepełnosprawnych poprzez ich użyteczność w społeczeństwie. 64 5
Percepcja reklam przez dzieci w wieku szkolnym 108 5
Picie i upijanie się młodzieży na przykładzie gminy Oborniki 156 5
Poczucie bezpieczeństwa gimnazjalistów ze środowiska wiejskiego i miejskiego 71 5
Poczucie integracji społecznej w Ośrodku Szkolno wychowawczym młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. 73 5
Poczucie powinności moralnej wychowanków domu dziecka a funkcjonowanie społeczne 78 5
Poczucie szczęścia w małżeństwie a predyspozycje życiowe kobiet 111 6
Podatność uczniów szkoły podstawowej na reklamy telewizyjne jako narzędzie wpływu społecznego 81 5
Podmiotowa rola rodziny w zaspokajaniu potrzeby kontaktu społecznego dzieci z wadą słuchu 128 5
Poglądy i zachowania uczniów gimnazjum wobec spożywania alkoholu 48 5
Porównanie obrazów kobiety i mężczyzny w wybranych
bajkach Walta Disney'a i cyklu filmowym Shrek implikacje pedagogiczne
117 6
Postawy i oczekiwania dzieci wobec swoich starych (starszych) rodziców w świadomości studentów 84 5
Postawy mężczyzn skazanych wobec pracy 62 5
Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec niepełnosprawnych rówieśników w klasach integracyjnych 85 5
Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec zjawiska alkoholizmu 57 5
Postawy młodzieży wobec osób starszych 111 5
Postawy młodzieży wobec starości i osób starszych 113 5
Postawy młodzieży wobec śmierci człowieka 52 5
Postawy rodzicielskie i temperament dziecka jako czynniki warunkujące zachowanie w przedszkolu 89 5
Postawy rodziców wobec dziecka uzależnionego od narkotyków 106 5
Postawy społeczne zwolenniczek Radia Maryja wobec zjawiska prostytucji- kontekst pedagogiczny 109 5
Postawy uczniów szkół średnich wobec narkotyków i narkotyzowania się młodzieży. 66 5
Postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną przez społeczeństwo 82 5
Poziom kultury domu rodzinnego a osiągnięcia w nauce uczniów klas IV 69 -
Poziom osiągnięć rozwojowych uczniów klas III szkoły podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym 176 4
Poziom rozwoju emocjonalnego dziecka 6-letniego a dojrzałość szkolna 72 5
Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum 61 5
Poziom wiedzy młodzieży ponadgimnazjalnej na temat wirusa HIV i AIDS na podstawie badań 91 5
Prewencja policji i jej skuteczność w środowisku gimnazjum 99 5
Prezentacja i analiza przykładowego rozdziału podręcznika do nauki języka niemieckiego 43 5
Problem agresji i przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej 74 5
Problem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej (na przykładzie gimnazjum xyz) 103 5
Problem alkoholizowania sie młodzieży na podstawie badań 69 5
Problem identyfikacji zewnętrznej ucznia jąkającego się 27 4
Problem spożywania alkoholu przez młodzież licealną 106 5
Problem spożywania narkotyków wśród młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum według badań własnych 55 4
Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD 91 5
Problemy edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 113 6
Problemy edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie wybranej placówki 86 5
Problemy i wartości współczesnej młodzieży w zwierciadle filmu 68 5
Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych 84 5
Problemy szkolne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie (autyzm) 55 5
Problemy szkolne uczniów z zamożnych rodzin 127 5
Problemy wychowawcze rodziny zastępczej 122 4
Procenty w łonie matki - płodowy zespół alkoholowy 36 5
Proces resocjalizacyjny nieletnich przestępców 101 5
Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach 111 4
Próba monografii ogniska opiekuńczego nr xyz miejskiego ośrodka pomocy społecznej w xyz 38 5
Przejaw i poziom zachowań agresywnych wśród młodzieży klas gimnazjalnych 158 5
Przejawianie i doznawanie agresji wśród gimnazjalistów 51 5
Przejawy i przyczyny agresywnego zachowania się kibiców podczas imprez sportowych 74 4
Przejawy niedostosowania społecznego wśród uczniów klas gimnazjalnych 104 5
Przemiany we współczesnej rodzinie 36 5
Przemoc i agresja w środowisku szkolnym 65 5
Przemoc w programach telewizyjnych, a jej wpływ na zachowanie uczniów w szkole. 116 5
Przemoc w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie 129 5
Przemoc w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie. Diagnoza zjawiska 129 5
Przemoc w rodzinach wielodzietnych 146 5
Przemoc w rodzinie jako problem społeczny 70 5
Przemoc w środowisku rodzinnym uczniów klas pierwszych publicznego gimnazjum w XXX 94 5
Przemoc w życiu młodzieży gimnazjalnej 88 5
Przemoc wobec dziecka jako przejaw patologizacji życia rodzinnego 79 5
Przemoc wśród uczniów szkoły podstawowej i ich motywacja do nauki 161 5
Przeobrażenia społeczne średniego miasta, a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży 69 4
Przestępczość i demoralizacja nieletnich na terenie dzielnicy Gdańsk Nowy Port 63 4
Przestępczość Nieletnich Wychowanek Zakładu Poprawczego w Zawierciu 67 5
Przestrzeganie praw dziecka w opiniach nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych 89 5
Przyczyny braku aktywności i aktywizacja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 52 5
Przyczyny i skutki rozwodu rodziców, a życie ich dzieci 44 5
Przyczyny i skutki sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol (na przykładzie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Warszawie) 93 5
Przydatność rysunku dziecka w diagnostyce i psychoterapii. 70 4
Przygotowanie do wejścia na rynek pracy uczniów zespołu szkół zawodowych (na przykładzie zawodu krawca) 82 5
Psychologiczne aspekty macierzyństwa w czasopiśmie ,,Rodzice" 133 5
Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii na przykładzie dorastającej młodzieży (profilaktyka i terapia pedagogiczna) 119 5
Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w gimnazjum nr xyz 77 5
Reklama i jej wpływ na rozwój emocjonalny dziecka 64 4
Relacje interpersonalne i dialog w rodzinie. Na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Krzeszowie. 113 4
Resocjalizacja nieletnich w zakładach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Studium przypadku. 185 5
Resocjalizacja skazanych na podstawie wyniku badań własnych w zakładzie karnym w Białymstoku. 119 5
Rodzice jako partnerzy szkoły w edukacji wczesnoszkolnej dziecka. 89 5
Rodzina jako najważniejsza jednostka w życiu człowieka 101 6
Rodzina tradycyjna i jej przemiany 36 5
Rola aktywności ruchowej w życiu dziecka w młodszym wieku szkolnym 102 5
Rola aktywności zawodowej w życiu osób z głębszym upośledzeniem umysłowym 62 4
Rola algorytmów w nauczaniu geometrii w szkole podstawowej 76 5
Rola babci i dziadka w rozwoju emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym 122 5
Rola edukacji plastycznej a działania nauczycieli w nauczaniu wczesnoszkolnym 90 4
Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu 59 5
Rola grup Al-Anon w udzielaniu pomocy osobom współuzależnionym 61 5
Rola i zadania logopedy oraz ich kształcenie w opinii studentów pedagogiki 126 5
Rola i zadania logopedy w klasach I -III we współczesnej szkole podstawowej 83 5
Rola i zadania podstawowych środowisk wychowawczych w procesie nauczania dzieci szczególnie uzdolnionych 96 5
Rola kar i nagród w edukacji wczesnoszkolnej w opinii rodziców 81 5
Rola Kary w Resocjalizacji Osób Przebywających w Zakładach Karnych-(Praca Badawcza) 131 5
Rola kontaktów zewnętrznych w procesie resocjalizacji skazanych młodocianych 67 5
Rola kuratora w procesie resocjalizacji 74 5
Rola mass mediów w podejmowaniu przez młodych ludzi zachowań ryzykownych 128 5
Rola nauczyciela w zapobieganiu narkomanii wśród młodzieży na przykładzie Gimnazjum Miejskiego w XYZ. 96 5
Rola rodziny w organizowaniu czasu wolnego dziecka w młodszym wieku szkolnym 90 6
Rola rodziny w uspołecznieniu człowieka w opinii młodzieży gimnazjalnej 108 5
Rola szkolnego doradcy zawodowego na podstawie liceum ogólnokształcącego 62 5
Rola środowiska rodzinnego w uspołecznieniu dzieci klas drugich 125 5
Rola teatru w osiąganiu adaptacji społecznej przez osoby z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym 45 5
Rola terapii logopedycznej 29 5
Rola wartości w życiu gimnazjalisty 73 5
Rola zabaw świetlicowych opartych na baśniach i bajkach w kształtowaniu aktywności twórczej dzieci 90 4
Rozwój i awans nauczyciela jako wyraz doskonalenia zawodowego 86 5
Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 30 4
Rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży 162 5
Różne przejawy niepełnosprawności intelektualnej dzieci-Autyzm i FAS 122 6
Ruch rozwijający Weroniki Sherborne jako metoda wspomagania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie 101 5
Samoocena i samoakceptacja a zachowania prospołeczne młodzieży 111 5
Samotne macierzyństwo w opinii matek wychowujących dzieci. 60 5
Schronisko dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie w procesie resocjalizacji nieletnich 78 5
Socjoterapia w całodobowych placówkach wychowawczo - resocjalizacyjnych 33 5
Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie 119 5
Społeczne uwarunkowania sprawności motorycznej dzieci w wieku 11 lat 57 5
Społeczno- kulturowe uwarunkowania prostytucji 50 5
Sport formą terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 65 5
Sposoby przeciwdziałania przestępczości nieletnich na trenie miasta Będzin przez Policję 80 5
Spostrzeganie przejawów agresji w środowisku szkolnym przez uczniów trzecich klas szkoły podstawowej 99 5
Spostrzeganie siebie i innych ludzi przez młodzież z doświadczeniem przemocy psychicznej 45 4
Stosowanie technik Celestyna Freineta na poziomie edukacji wczesnoszkolnej 83 5
Stosunek młodzieży szkół średnich do narkotyków 58 5
Stosunek rówieśników do dzieci z rodzin niepełnych w opinii nauczycieli 67 5
Stosunek uczniów gimnazjum wobec ludzi starych i starości na przykładzie gimnazjum w xxx 86 5
Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej 76 5
Symptomatologia dysleksji rozwojowej i jej kwintesencja 64 5
System wartości gimnazjalistów w wieku 15-16 lat. 58 5
System wartości i aspiracje życiowe młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych masowych oraz gimnazjów specjalnych 112 5
Sytuacja dziecka w rodzinie zrekonstruowanej 44 5
Sytuacja szkolna dzieci bezrobotnych rodziców 119 5
Sytuacja szkolna dzieci z biednych rodzin 93 5
Sytuacja szkolna dzieci z syndromem fas (alkoholowy zespół płodowy) 89 5
Sytuacja szkolna dziecka z rodziny niepełnej na podstawie badań przeprowadzonych w gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 137 6
Sytuacja wychowawcza dzieci w rodzinach przestępczych 74 5
Szanse edukacyjne uczniów rodzin pozostających bez pracy 126 5
Szczęście małżeńskie w percepcji mężczyzn 87 5
Sztuka i wychowanie przez sztukę w ujęciu Bogdana Suchodolskiego 73 5
Środowisko lokalne w procesie edukacji wczesnoszkolnej 180 5
Środowiskowe uwarunkowania aspiracji edukacyjno-zawodowych dzieci wiejskich 62 4
Świadomość dorastającej młodzieży w zakresie antykoncepcji 63 5
Świat bez barier- Sytuacja dzieci z zespołem Downa. Integracja ze społeczeństwem. 36 5
Świat wartości a zachowania patologiczne młodzieży 99 5
Terapeutyczny wpływ baśni i bajek na rozwój dziecka 93 5
Trudności i niepowodzenia szkolne uczniów klasy III 114 5
Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci w młodszym wieku szkolnym - przyczyny oraz wybrane metody terapii 132 5
Turystyka jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej ludzi niepełnosprawnych 63 5
Uczeń Zdolny 72 5
Uwarunkowania i formy agresji w środowisku szkolnym 60 5
Uwarunkowania i formy agresji wśród młodzieży ponadgimnazjalnej na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie 97 5
Uwarunkowania organizacji zabaw w przedszkolu na przykładzie przedszkola xyz 74 5
Uwarunkowania sytuacji życiowej dziewcząt niedostosowanych społecznie na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krakowie 83 5
Uwarunkowania zachowań agresywnych wśród młodzieży w okresie dojrzewania 130 5
Uzależnienia w polityce społecznej we współczesnej Polsce 70 5
Uzależnienie od mass mediów wśród młodzieży jako patologia społeczna na przykładzie Internetu, telewizji i gier komputerowych 56 4
Walory edukacyjne muzykoterapii 78 5
Wartości życiowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych 86 5
Weryfikacja przydatności do nauczania zintegrowanego w klasie drugiej podręcznika nowa błękitna matematyka autorstwa l. Kłosowskiego i m. Sznajder 56 5
Wiedza młodzieży uczącej się w szkole średniej na temat przemocy stosowanej wobec kobiet 106 5
Wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli mławskich szkół 106 5
Wizerunek nauczyciela w oczach dzieci ze szkół podstawowych w klasach III i VI 53 5
Wizerunek nauczyciela w percepcji uczniów na przykładzie nauczyciela sztuki. 87 5
Wizja dziecka i wychowania w koncepcji pedagogicznej Aleksandra Sutherlanda Neilla 84 5
Wpływ alkoholizmu w rodzinie na rozwój dziecka 62 5
Wpływ dogoterapii na rozwój psychofizyczny dzieci z utrudnieniami w rozwoju 69 3
Wpływ działań pedagogicznych wspierających pomyślny start ucznia w szkole (ryzyko dysleksji, dojrzałość szkolna) 111 5
Wpływ FAS (alkoholowy zespół płodowy) na problemy szkolne dzieci 78 5
Wpływ Internetu na osiągnięcia szkolne uczniów gimnazjów 81 5
Wpływ komputera, na procesy edukacyjne i poznawcze oraz relacje z otoczeniem młodzieży klas gimnazjalnych 79 5
Wpływ mass mediów na uczniów szkół gimnazlanych 83 5
Wpływ mediów (telewizji) na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej 77 5
Wpływ mediów na dzieci w wieku szkolnym 62 5
Wpływ metod aktywizujacych na egzystencje mieszkanca Domu Pomocy Społecznej 84 4
Wpływ nauczyciela na wzmacnianie motywacji uczniów do nauki. 59 5
Wpływ nauczycieli na kształtowanie u uczniów motywacji do nauki. 89 5
Wpływ nieprawidłowych postaw rodzicielskich i stylów wychowawczych 86 5
Wpływ pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych na przykładzie szkoły podstawowej w xyz 85 5
Wpływ pozalekcyjnych zajęć muzyczno-ruchowych na wszechstronny rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym na podstawie badań przeprowadzonych w Domach Kultury 67 5
Wpływ reklam w środkach masowego przekazu na zachowania i postawy dzieci w wieku szkolnym 100 5
Wpływ rodziny na przestępczość nieletnich w opinii wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie 107 5
Wpływ rozwodu rodziców na stosunki społeczne dziecka w wieku adolescencji 114 5
Wpływ środowiska rodzinnego i biopsychicznej kondycji uczniów na efekty kształcenia 125 5
Wpływ środowiska rodzinnego i szkoły na sukcesy i niepowodzenia w nauce dzieci i młodzieży 58 4
Wpływ środowiska rodzinnego na alkoholizm wśród nieletnich w szkole średniej 112 5
Wpływ środowiska rodzinnego na wyniki w zachowaniu uczniów klas gimnazjalnych 80 5
Wpływ środowiska szkolnego na rozwój dzieci niepełnosprawnych 79 5
Wpływ technologii informatycznych na rozwój nowoczesnego nauczania 132 5
Wpływ uniwersytetu trzeciego wieku na życie ludzi starych i starzejących się 57 5
Wspomaganie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 44 5
Wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych w przedszkolu integracyjnym 165 5
Współczesna młodzież licealna wobec postępu technicznego i jego wpływ na zdrowie 68 4
Współpraca nauczycieli z rodzicami w zakresie zapobiegania i przezwyciężania niepowodzeń szkolnych u dzieci. 127 5
Współpraca z rodzicami uczniów z zespołem ADHD na przykładzie klas integracyjnych. 53 5
Wybrane zagadnienia alkoholizmu kobiet w okresie zmian społeczno - kulturowych 65 5
Wybrane zagadnienia alkoholizmu kobiet w okresiee zmian społeczno-kulturowych 68 5
Wycieczka jako jedna z form realizacji treści w edukacji społeczno-przyrodniczej w nauczaniu początkowym 100 5
Wykorzystanie Internetu w zreformowanej szkole i jego wpływ na zdrowie 68 4
Wypalenie zawodowe nauczycieli 50 5
Wyposażenie pracowni muzycznych w szkołach podstawowych w xyz 93 5
Wzory zachowań zdrowotnych dzieci w środowisku wiejskim 121 6
Zaangażowanie ojca w wychowanie a rozwój postaw twórczych 98 5
Zaburzenia w zachowaniu uczniów mających problemy w nauce 112 5
Zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród młodzieży szkół średnich (alkohol, nikotyna, narkotyki) 53 4
Zachowania szkodliwe wśród młodzieży szkół średnich 53 4
Zagrożenia młodzieży na terenie miejscowości Góra 72 4
Zagrożenia związane z odbiorem telewizji przez dziecko w wieku przedszkolnym 56 4
Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr.10 im. Zofii Kossak w Legnicy 21 5
Zainteresowania i samoocena młodzieży z rodzin patologicznych 46 5
Zakres i formy przemocy seksualnej wobec dziecka 100 5
Zakupoholizm jako współczesny problem społeczny. Analiza kontekstu rodzinnego 108 6
Założenia a realizacja zajęć technicznych w nauczaniu początkowym 74 5
Założenia opieki postpenitencjarnej i jej realizacja w procesie resocjalizacji w opinii służby więziennej i skazanych 86 4
Zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości nieletnich 77 5
Zastosowanie mediów w procesie kształcenia uczniów gimnazjalnych 70 5
Zastosowanie metod socjometrii w diagnozie środowiska klasowego 42 5
Zawodowa służba wojskowa w ocenie współczesnej młodzieży 76 5
Zjawisko agresji i autoagresji wśród młodzieży gimnazjalnej 116 5
Zjawisko agresji i przemocy wśród uczniów gimnazjum oraz sposoby jego zapobiegania 48 5
Zjawisko agresji wśród młodzieży szkolnej 131 5
Zjawisko nadużywania alkoholu wśród nieletnich 70 5
Zjawisko narkomani wśród uczniów szkól średnich 117 5
Zjawisko narkomanii wśród dzieci i młodzieży na przykładzie powiatu nowodworskiego 128 5
Zjawisko narkomanii wśród młodzieży a środowisko szkolne 95 5
Zjawisko narkomanii wśród młodzieży szkół gimnazjalnych 55 5
Zjawisko prostytucji w odbiorze społecznym oraz w opinii prostytujących się kobiet (na przykładzie województwa Małopolskiego) 107 5
Znaczenie inteligencji emocjonalnej w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym 54 4
Znaczenie utworów muzycznych w rozwoju twórczości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 64 5
Związek lęku wieczornego z występowaniem zachowań agresywnych u dziecka przedszkolnego 80 5

< powrót

prace magisterskie pedagogika Rodzące się dziecko jest jak czysta karta, którą dopiero należy zapisać - rozwój dziecka jest procesem fascynującym, który pokazuje wiele niezwykle ważnych procesów: tworzenie się świadomości, nabywanie języka, procesy uczenia się i zapamiętywania oraz rozwój intelektualny. Pedagogika to sztuka odpowiedniego kształtowania młodego człowieka przez przekazywanie wiedzy, wzorców i wartości w sposób umiejętny i celowy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bazą prac stworzonych przez absolwentów kierunków pedagogicznych pierwszego i drugiego stopnia studiów wyższych. Prace znajdujące się w naszej bazie obejmują obszerny materiał nadesłany od absolwentów różnych ośrodków akademickich w całej Polsce.

Pedagogowie zawsze spierali się co do używanych metod i zasadności niektórych reguł - by ogarnąć całe spektrum problemu, jaki chcecie Państwo poruszyć we własnej pracy warto zapoznać się z wcześniejszymi publikacjami na ten temat, by podjąć rzetelną, całościową polemikę, oraz wyciągnąć z niej odpowiednie wnioski.