KRYMINOLOGIA

Tytuł:
Kryminologiczna problematyka małżeństw pozornych w Polsce
Podtytuł:
-
Autor:
Andrzejewska Emilia
Liczba stron:
156
Nazwa Szkoły Wyższej:
Uniwersytet Łódzki
Rodzaj pracy:
magisterska
Rok oddania:
2015
Cena:
69 zł
Numer zamówienia:
krym-19
Język pracy:
polski
Zawartość pracy:
SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Rozdział I
1. INSTYTUCJA MAŁŻEŃSTWA W PRAWIE POLSKIM
1.1. Konstytucyjna regulacja instytucji małżeństwa
1.2. Regulacja instytucji małżeństwa w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
1.3. Akty prawa międzynarodowego normujące problematykę prawa do
zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny
1.4. Konkluzje

Rozdział II
2. REGULACJA PRAWNA MAŁŻEŃSTWA POZORNEGO W POLSCE
2.1. Pozorność jako konstytutywna cecha małżeństwa pozornego
2.2. Małżeństwo pozorne w ustawie o cudzoziemcach
2.3. Małżeństwo pozorne a odpowiedzialność karna
2.4. Konkluzje

Rozdział III
3. DANE ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE ILUSTRUJĄCE ZJAWISKO
MAŁŻEŃSTW POZORNYCH W POLSCE
3.1. Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiające trendy
zawierania małżeństw binacjonalnych w RP
3.2. Statystyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców
3.3. Profil osobowy obywateli RP i cudzoziemców zawierających fikcyjne
związki małżeńskie
3.4. Konkluzje

Rozdział IV
4. MAŁŻEŃSTWO POZORNE W UJĘCIU SOCJOLOGICZNO-PRAWNYM
4.1. Geneza oraz motywy, pobudki i cele zawierania małżeństw pozornych
4.2. Stosowane definicje małżeństwa pozornego
4.3. Regulacje prawne małżeństwa pozornego w ustawodawstwach Belgii,
Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii
4.4. Konkluzje

Rozdział V
5. ASPEKT WIKTYMOLOGICZNY MAŁŻEŃSTW POZORNYCH
5.1. Państwo i społeczeństwo jako ofiary małżeństw pozornych oraz
konsekwencje zawarcia małżeństwa pozornego dla jednostki
5.2. Konkluzje

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

Rozdział VI
6. MAŁŻEŃSTWA POZORNE. WIELOKROTNE STUDIUM PRZYPADKU NA
PODSTAWIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYDANYCH PRZEZ
WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO W LATACH 2010 – 2015 W PRZEDMIOCIE
ODMOWY UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS
OZNACZONY ALBO NA POBYT CZASOWY
6.1. Metodologiczne podstawy badań własnych
6.2. Przypadek nr 1
6.3. Przypadek nr 2
6.4. Przypadek nr 3
6.5. Przypadek nr 4
6.6. Przypadek nr 5
6.7. Przypadek nr 6
6.8. Konkluzje

WNIOSKI
STRESZCZENIE
ABSTRACT
BIBLIOGRAFIA
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
WYKAZ AKTÓW NORMATYWNYCH
ORZECZNICTWO
WYKAZ TABEL
WYKAZ RYSUNKÓW
WYKAZ WYKRESÓW

Zamów pracę dyplomową

< powrót