Finanse i controlling

Tytuł:
Problematyka środków trwałych na przykładzie jednostki budżetowej
Podtytuł:
-
Autor:
zastrzeżony
Liczba stron:
125
Nazwa Szkoły Wyższej:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Rodzaj pracy:
magisterska
Rok oddania:
2004
Cena:
299 zł
Numer zamówienia:
ekn-339-fc
Język pracy:
polski
Zawartość pracy:
Spis Treści

Wstęp

Rozdział I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
I.1 Omówienie rzeczowych aktywów trwałych.
I.2 Kryteria kwalifikowania rzeczowych składników majątku do środków trwałych
I.3 Klasyfikacja środków trwałych
I.4 Wycena i inwentaryzacja środków trwałych


Rozdział II EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
II.1 Zasady ewidencji środków trwałych
II.2 Rodzaje i zasady sporządzania dokumentacji księgowej środków trwałych
II.3 Ewidencja księgowa zmian stanu i wartości środków trwałych
II.4 Amortyzacja środków trwałych


Rozdział III CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
III.1 Formy organizacyjne i zasady gospodarki budżetowej sektora publicznego
III.2 Organizacja rachunkowości budżetowej
III.3 Zasady rachunkowości budżetowej
III.4 Charakterystyka i zasady funkcjonowania jednostki budżetowej


Rozdział IV PROBLEMATYKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA PRZYKŁADZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH.
IV.1 Ewidencja księgowa środków trwałych w jednostce
IV.2 Sposób dokumentacji środków trwałych w jednostce
IV.3 Zasady wyceny oraz amortyzacji środków trwałych przyjęte przez kierownika jednostki

Bibliografia.
Spis schematów
Spis wykresów i załączników

Wstęp
Majątek trwały spełnia ważną rolę w funkcjonowaniu każdego podmiotu gospodarczego. Bez niego nie jest możliwe prowadzenie działalności w konkurencyjnej gospodarce rynkowej. Wielkość i rodzaj majątku trwałego zależy oczywiście od branży, w jakiej działa dany podmiot. Przedsiębiorstwa produkcyjne potrzebują bowiem o wiele więcej środków trwałych niż np. usługowe. Niemniej każdy podmiot gospodarczy musi mieć swą siedzibę i jej wyposażenie, a już sam ten fakt wymusza posiadanie środków trwałych.
W zależności od wymienionej wyżej specyfiki działalności i związanej z nią różnorodności środków trwałych podmioty gospodarcze w różny sposób organizują ewidencję księgową majątku trwałego. Powszechna jest tendencja do maksymalnego upraszczania ewidencji aktywów trwałych, która może być uzasadniona jedynie w małych jednostkach. W większych jednostkach nie powinno się natomiast zaniedbać prowadzenia dokładnej, nowoczesnej ewidencji analitycznej ze względu na możliwość utraty kontroli nad poszczególnymi składnikami majątku trwałego. Utrata kontroli może sprzyjać nadużyciom i kradzieżom oraz błędom w ewidencji księgowej i podatkowej. Zbyt uproszczona ewidencja księgowa majątku trwałego prowadzi również do utraty jednego z podstawowych warunków, aby księgi rachunkowe mogłyby być uznane za prawidłowe; nie można bowiem dopuścić do utraty sprawdzalności tych ksiąg.

W rozdziale I przedstawiono ogólną charakterystykę środków trwałych, wycenę tej pozycji bilansowej oraz inwentaryzację. Omówione zostały rzeczowe aktywa trwałe oraz kryteria kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych do środków trwałych.

Rozdział II przedstawia zasady oraz ewidencję zmian stanu i wartości środków trwałych, jak również prezentuje rodzaje dokumentacji księgowej środków trwałych, przykłady obliczeń, schematy księgowań oraz wzory dokumentów ułatwią wykorzystanie wiedzy w praktyce.

W rozdziale III omówiono zasady i istotę gospodarki budżetowej sektora publicznego, jak również zasady rachunkowości budżetowej. W rozdziale tym dokonano również prezentacji działania i funkcjonowania jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

Natomiast rozdział IV prezentuje sposób ewidencji środków trwałych w jednostce budżetowej, którą jest Starostwo Powiatowe w Gorlicach. Przedstawiono zasady dokumentacji oraz wyceny i amortyzacji środków trwałych przyjęte przez kierownika jednostki. Schematy zawarte w podrozdziałach mają na celu przybliżenie sposobu księgowań zmian wartości i ilości środków trwałych w jednostkach budżetowych.

W niniejszej pracy szczególnej uwadze poświęcono zmianom, jakie wprowadziła znowelizowana ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., która zawiera wiele zmian w zakresie definicji, klasyfikacji i prezentacji w sprawozdawczości finansowej środków trwałych. Ustawa ta rozszerzyła zakres aktywów zaliczanych do rzeczowego majątku trwałego wprowadzając do polskich standardów zasadę przewagi treści nad formą

Zamów pracę dyplomową

< powrót