Bilans

wiadomości ogólne

 

 

        


Bilans jest podstawowym źródłem oceny sytuacji majątkowej jednostki oraz jej płynności finansowej. Stanowi ona syntetyczne zestawienie w ujęciu wartościowym – rzeczywistego stanu aktywów i pasywów określonej jednostki na dzień bilansowy. Kolejność i sposób wykazywania poszczególnych składników aktywów i pasywów określonej jednostki na dzień bilansowy. Kolejność i sposób wykazywania poszczególnych składników aktywów i pasywów w bilansie jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele został określony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 28 września 1994 r. poz. 591 z późniejszą zmianę. Szczegółowość bilansową określoną w załączniku nr 1do ustawy uważa się za minimalną. Przepisy ustawy dopuszczają możliwość rozszerzenia lub ograniczenia szczegółowości bilansu zwiększenie szczegółowości wykazywania poszczególnych pozycji bilansu powinno wynikać z potrzeb informacyjnych jednostki i jej wielkości. Możliwość uproszczenia pozycji wykazywanych w bilansie dotyczy jednostek spełniających określone kryteria. Szczegółowy bilans muszę sporządzić te jednostki których:

¨     średnioroczne zatrudnienie przekracza 50 osób,

¨     suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego przekracza równowartość w walucie polskiej 1.000.000 Euro,

¨     przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych przekracza równowartość w walucie polskiej 2.000.000 Euro.

Poniżej przedstawiam analizę ogólną głównych grup bilansu, rachunku zysków i strat oraz poszczególne grupy wskaźników. Jednostkę, którą będę analizować jest sklep Monopolowy, niestety żadnych wiadomości dotyczących charakterystyki nie udało się mi zdobyć.


Wskaźniki strukturalne

 

Aktywa

Wskaźnik str. I okresu

w %

Wskaźnik str. II okresu

w %

Wskaźniki dynamiki

%

A. Majątek trwały

II. Rzekomy majątek trwały

B. Majątek obrotowy

C. Rozliczenie międzyokresowe

4,23

4,23

95,77

-

3,44

3,44

96,37

0,19

88,20

88,20

109,01

Suma aktywów

100

100

108,34

Pasywa

 

 

 

A. Kapitał (fundusz własny)

C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe  i przychody przyszłych okresów

59,4

40,2

0,4

55,75

43,91

0,32

101,71

118,34

86,94

Suma pasywów

100

100

108,34

 

 

Analiza ogólna

 

I. Analiza strukturalna głównych grup - pionowa

1. Ogólna suma bilansowa wynosi:

-         na początku okresu 411.746.55

-         na koniec okresu 446.093.70

2. Struktura majątkowa dla grup głównych, bilansów kształtowała się następująco:

-         na początku okresu majątek trwały stanowi 4,2%

-         natomiast majątek obrotowy 95,77%

-         na koniec okresu majątek trwały stanowi 3,44%

-         natomiast majątek obrotowy 96,37%

3. Struktura własnościowa (kapitałowa) kształtowała się następująco

-         na początek okresu 59,4%

-         na konie okresu 55,75%

  wyraźny spadek kapitałów własnych.

4. Zobowiązania krótkoterminowe

-         na początek okresu 40,2%

-         na konie okresu 43,91%

  widać wyraźny wzrost zobowiązań krótkoterminowych

5. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów stanowią

-         na początek okresu 0,4%

-         na konie okresu 0,32%

  czyli przychody przyszłych okresów maleją w stosunku do roku poprzedniego

 

II. Analiza dynamiczno-pozioma

1. Generalna tendencja rozwoju wynosi 108,34

-         jednostka w badanym okresie czyli generalna tendencja rozwoju na poziomie ok. 8%

2. Dynamika majątku kształtowała się w grupie majątku trwałego 88,20 czyli dużo niższej od generalnej tendencji rozwoju i osiągnęła procent niższy o 11,8%

3. Majątek obrotowy przyniósł szybciej do poziomu 9%

4. Dynamika kapitałów w grupie kapitałów własnych wzrosła nie dużo bo do 1,71% czyli prawie 2%

5. Rzeczowy majątek trwały – wyraźny spadek

-         na początek roku 17.413.55

-         na konie roku 15.358.86

  majątek trwały rzeczowy spadł o 11,8%

6. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 18,34% w stosunku do roku poprzedniego

7. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów spadły do poziomu 86,94 czyli 13,06%

 

Rachunek zysków i strat

 

Koszty i straty

Wskaźnik str. I okresu

w %

Wskaźnik str. II okresu

w %

Wskaźniki dynamiki

%

A. Koszty działalności operacyjnej

100

100

95,54

B. Zysk ze sprzedaży

11,70

12,34

100,80

C. Pozostałe koszty operacyjne

0,15

0,02

16,39

D. Zysk na działalności operacyjnej

11,60

12,33

101,68

E. Koszty finansowe

0,02

0,002

10,89

F. Zysk brutto na działalności gospodarczej

11,58

12,33

101,83

H. Zysk brutto

11,58

12,33

101,83

Przychody i zyski

 

 

 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

100

100

96,09

C. Pozostałe przychody operacyjne

0,03

0,01

33,73

E. Przychody finansowe

0,007

0,006

80,06

 

Analiza ogólna rachunku zysków i strat

 

1.     Z zestawień analitycznych rachunków zysków i strat wynika, że zysk netto zwiększył się w badanym okresie niedużo bo o 1,83%

2.     Ten niewielki wzrost spowodowany został wzrostem zysku ze sprzedaży który wzrósł o 0,8% w stosunku do roku ubiegłego, jak i wzrostem zysku na działalność operacyjnej który wzbił się o prawie 2% czyli 1,08%

3.     Przychód ze sprzedaży

-        na początek roku wynosił 2.210.395,99

-        na koniec roku 2.124.144,61

widać wyraźny spadek o 5,46%

4.     Koszty operacyjne spadek wyraźny o 83,61% podobnie jak koszty finansowe spadek o 89,11%

5.     Ogólnie mówiąc na pozytywną ocenę zasługuje niewielki wzrost zysku netto, zysku ze sprzedaży jak i zmniejszenie udziału poszczególnych rodzajów kosztów

6.     Zysk regenerował na poziomie 1,83%

-        przychód ze sprzedaży spadł o 4%

-        natomiast zysk netto pozostał na tym samym poziomie co zysk brutto

 

III. Wskaźniki płynności w ocenie sytuacji płatniczej

1.     Ocena sytuacji finansowej firmy w krótkim okresie oparta jest na pojęciu płynności.

2.     Płynność określa łatwość z jaką składnik majątku (aktywów) przedsiębiorstwa może być zamieniony na inną, bez trudu dającą się wydatkować formę np. na gotówką z nieznaczną lub żadną utratę wartości.

3.     Zobowiązania krótkoterminowe

-        na początek okresu 165538,37

-        na koniec okresu 195635,28

wskaźnik dynamiki 18,34%

4.     Środki potencjalne

-        majątek obrotowy

·        na początek okresu 394333,00

·        na koniec okresu 429901,15

Możemy powiedzieć, że jest różnica o 35568,15 czyli widać, że płynność wzrosła.

 

5. Wskaźnik płynności bieżącej ocenia płynność finansową dostarczając informacje o możliwościach uregulowania krótkoterminowych zobowiązaniu w oparciu o stan środków obrotowych

W =

       na początek okresu

W = = 2,386

       na koniec okresu

W = = 2,197

       spadek wskaźnika płynności bieżącej o 0,189

Wskaźniki za obydwa okresy są powyżej 2, oznacza to, że nie ma problemów z trudnościami płatniczymi na początek i na koniec okresu mimo iż jest niski spadek o 0,189

 

6. Wskaźniki szybkiej płynności

W =

       na początek okresu

W =  = 1,829

       na koniec okresu

W =  = 1,637

Wysoki poziom wskaźnika powyżej 1,5 może świadczyć o nieprodukcyjnym gromadzeniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub o wysokim stanie należności. W obu okresach wskaźnik jest wysoki co wskazuje, na możliwość spłaty bieżących zobowiązań z najbardziej płynnych środków obrotowych. W stosunku do roku poprzedniego widać spadek tego wskaźnika o 0,192.

 

7. Wskaźnik wypłacalności pieniężnej gotówkowej

W =

       na początek okresu

W = = 0,437

       na koniec okresu

W =

Wzorcowa wielkość wskaźnika to 0,2 co jest związane z zasadą ograniczenia środków pieniężnych do niezbędnego poziomu. W stosunku do roku poprzedniego widać duży spadek wskaźnika o 0,275. Na początku roku wynosił 0,437 a na koniec 0,162. Oznacza to, że istnieje bardzo dobra sytuacja wypłacalności pieniężnej gotówkowej.

 

 

8. Kapitał pracujący własny

W = aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące

       na początek okresu 394333,00 – 165275,50 = 229057,50

       na koniec okresu 429901,15 – 195635,28 = 234265,87

przyrost kapitału pracującego własnego 5207,37

 

IV. Wskaźniki produktywności

Za ich pomocą przedstawia się charakterystykę pozycji finansowej firmy.

 

9. Wskaźnik rotacji należności – ocenia efektywność wykorzystania należności poprzez określenie ilości cykli obrotowych.

W =

-       na początek roku

W = 9,8

       na koniec roku

W = 8,177

Pogorszenie obrotowości o 1,622

Na początek roku wygenerowany przychód ze sprzedaży na poziomie 2210395,99 pozwolił na wykonanie 9,8 obrotów przez średni stan należności 225556,48 natomiast na początek roku wygenerowany przychód ze sprzedaży na poziomie 2124144,61 pozwolił na wykonanie 8,177 obrotów przez średni stan należności 259741,69.

 

10. Wskaźnik średniego okresu inkasa należności – początek roku

W =

W =

W =

Przeciętna sprzedaż dzienna = = 6139,98 dziennie

W = 36,73

Jeśli średni poziom dzienny będzie wynosił 6139,98 to po 36 dniach spłaci się należność 225556,48.

       koniec roku

Przeciętna sprzedaż dzienna

W = = 5900,40

W = = 44,02

Jeżeli średni poziom dzienny będzie wynosił 5900,40 to po 44 dniach spłaci się należność 2124144,01.

Porównując te dwa okresy możemy stwierdzić pogorszenie o 7 dni.

 

11. Wskaźnik produktywności majątku trwałego

W =

-       na początek roku

W = 130,77

-       na koniec roku

W = 129,63

Widać spadek z 130,77 wskaźnika produktywności do 129,63 czyli o 1,14 świadczy to o pogorszeniu wykorzystania aktywów trwałych. Jest rezultatem szybszego wzrostu majątku trwałego niż przychód ze sprzedaży.

 

12. Wskaźnik produktywności majątku obrotowego

-       na początek roku

W = 5,699

-       na koniec roku

W = 5,154

Widać pogorszenie wskaźnika o 0,545 w stosunku do końca roku czyli spadek produktywności świadków obrotowych czyli pogorszenie ich wykorzystania.

 

13. Wskaźnik – produktywności aktywów ogółem.

W =

-       na początek roku

W = 5,510

-       na koniec roku

W = 4,952

Na początek roku za każdą złotówkę zaangażowanego majątku przypadało 5,510 zł przychodu ze sprzedaży, a na koniec roku 4,952 czyli wskaźnik produktywności ogółem pogorszył się o 0,558.

Majątek trwały       – 1,14         0,1%

Majątek obrotowy – 0,545        10%

Aktywa                 – 0,558        10,1%

Pogorszenie produktywności majątku obrotowego na poziomie 0,545 przy udziale strukturalnym 10%. Spowodowało pogorszenie produktywności majątku trwałego o 1,14 przy udziale strukturalnym 0,1% co wpłynęło na obniżenie produktywności o 0,558 na poziomie strukturalnym 10,1%.

 

14. Wskaźniki wypłacalności.

Wskaźniki te oceniają sytuację firmy w dłuższym okresie. Umożliwiają one ocenę długoterminowej wypłacalności w ramach tej grupy wyróżniamy dwa rodzaje wskaźników:

-       wskaźniki informujące o strukturze kapitału i finansowania majątku a więc wskaźniki obrazujące poziom zadłużenia. Zaliczamy do nich:

Wskaźnik przekładni kapitałowej

W =

-       na początek roku

W = = 0,676 (0,676:1)

-       na koniec roku

W = = 0,787 (0,787:1)

Wskaźnik kształtujący się poniżej 1 informuje o przewadze udziału kapitałów własnych.

Wskaźnik przekładni kapitałowej wzrósł w stosunku do początku roku o 0,111. Wzrost tego wskaźnika oznacza większe zaangażowanie obcych źródeł finansowania w stosunku do źródeł własnych, a więc zwiększenie udziału kapitałów w ogólnej strukturze kapitału. Ten niewielki wzrost oznacza iż spółka osłabiła swoją pozycję kapitałową na koniec roku.

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

W =

Wskaźnik ten informuje o tym jaki jest udział kapitałów obcych w majątku firmy.

-       na początek roku

W = 40,20%

W = = 43,91%

Widać wzrost udziałów kapitałów obcych o 3,71% na koniec roku. Wzrost wskaźnika oznacza zwiększenie zadłużenia kapitałów obcych o 3,71%.

Z powyższych ustaleń wynika, że badana firma charakteryzuje się stopniem zadłużenia o

-       na początek roku 40,2%

-       na koniec roku 43,91

co oznacza, że tak był rokiem kapitałów obcych w strukturze całego kapitału.

 

Wskaźnik pokrycia kapitałów obcych nadwyżką finansową

W =

-       na początek roku

W == 142,20

-       na koniec roku

W == 130,18

Wskaźnik ten informuje o zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zadłużenia z nadwyżki finansowej. na początek roku nadwyżka finansowa spłatę około 142% zadłużenia, a na koniec roku 130%. Widać wyraźny spadek wskaźnika o 12%.

Z tego wynika, że firma może spłacić swój dług w ciągu 0,76 lat czyli w czasie nie całego roku firma może spłacić długi.

 

15. II grupa wskaźników wypłacalności to wskaźniki charakteryzujące  zdolność przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia czyli spłaty zadłużenia z odsetkami.

Wskaźnik rentowności sprzedaży

W =

-       na początek roku

W = = 10,36

-       na koniec roku

W = = 10,97

Wskaźnik ten przedstawia wielkość zysku netto przypadającego na jednostkę zrealizowanego obrotu. Im wyższy jest ten wskaźnik tym większa opłacalność sprzedaży.

W analizowanym roku rentowność kształtowała się na poziomie:

-       na początku roku na 1 zł przychodów ze sprzedaży przypadało 10,36 gr. zysku

-       na koniec roku na 1 10,97 zysku.

Przy porównaniu na 1 zł sprzedaży przypadło 0,61 gr. zysku więcej niż na początku roku.

Widać poprawę rentowności zyskowności sprzedaży o 0,61%.

 

Wskaźnik rentowności majątku

W =

-       na początek roku

W = = 57,11

-       na koniec roku

W = = 54,37

 

Rentowność kapitału zaangażowanego w działalności spółki spadła, a więc jego opłacalność także spadła.

Na początku roku z każdej złotówki zainwestowanego kapitału otrzymano 57,11 gr. zysku a na koniec roku 54,37 gr. zysku czyli o 2,74 mniej. To, że wskaźnik rentowności spadł, nie daje firmie rozwoju.