Ogólne warunki umowy sprzedaży

(PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH, INŻYNIERSKICH)
firmy Aquarius


§ 1

Firma Aquarius zwana dalej firmą, podejmuje się POŚREDNICTWA sprzedaży prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich jako pomocy naukowych w przygotowaniu materiałów do samodzielnego napisania następujących opracowań: prace magisterskie, prace licencjackie, prace inżynierskie, inne prace dyplomowe.

§ 2

1. Klient sprzedający własną prace, zwany dalej sprzedającym oświadcza, iż jest on jedynym i wyłącznym właścicielem praw autorskich osobistych i majątkowych do pracy przekazywanej firmie.
2. Udziela on firmie upoważnienia do POśREDNICTWA sprzedaży pracy w jego imieniu i na jego zlecenie.
3. W celu wykonania upoważnienia Sprzedający przekazuje firmie ksero egzemplarza swojej pracy (kopia ma być czytelna, niezbindowana). Wraz z kserokopią egzemplarza pracy sprzedający, o ile posiada, przekazuje jeden egzemplarz pracy w formacie elektronicznym.
4. Sprzedający oświadcza, że przekazuje prace o identycznej treści jak praca, którą oddał na uczelni w Polsce, krajach Unii Europejskiej lub w krajach stowarzyszonych z Unią. Praca może zawierać, w stosunku do pracy oddanej na uczelni, wniesione małe poprawki dla lepszego zrozumienia i przejrzystości tekstu.
5. Sprzedający oświadcza, że wraz z przekazaniem ksero egzemplarza firmie przekazuje również prawa do stworzenia utworu zależnego lub inspirowanego, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przez osoby trzecie, na rzecz których zostanie sprzedana praca. Przez utwór zależny rozumie się stworzenie przez osobę trzecią, również w oparciu o przekazaną pracę, pracy magisterskiej, pracy licencjackiej, pracy inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.

§ 3

Sprzedający nie ponosi żadnych opłat i kosztów za czynności wykonywane przez firmę.

§ 4

Sprzedający oświadcza, że w kserokopii dostarczonej firmie nie brakuje żadnej strony, praca jest kompletna i czytelna.

§ 5

Sprzedający wyraża zgodę na to aby dla celów sprzedaży jego praca została zapisana w formie elektronicznej o ile sam nie udostępnił pracy w takiej wersji.

§ 6

1. Firma zobowiązuje się pośredniczyć w sprzedaży pracy sprzedającego wielokrotnie.
2. Sprzedający otrzymuje wynagrodzenie od każdego sprzedanego egzemplarza swojej pracy. Wynagrodzenie wynosi 50 % ceny sprzedaży netto. Sprzedający potwierdza drogą elektroniczną e-mail cenę sprzedaży swojej pracy.
3. Sprzedający otrzyma od firmy wynagrodzenie w ciągu czterech tygodni od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy.
4. Wynagrodzenie będzie przekazywane po uprzednim kontakcie telefonicznym na wskazane przez sprzedającego konto bankowe, lub w formie przekazu pocztowego na wskazany przez niego adres zamieszkania. W przypadku przekazu na adres pocztowy sprzedającemu potrąca się od wynagrodzenie kwotę stanowiąca koszty przesyłki pocztowej.

§ 7

1. Sprzedający ma obowiązek powiadomić firmę na piśmie oraz pod rygorem nieważności o wszelkich zmianach dotyczących jego aktualnego adresu zamieszkania, numeru telefonu lub konta bankowego. Firma nie ma obowiązku czynić poszukiwań w tym zakresie.
2. W przypadku gdy adres, numer telefonu lub dane o koncie sprzedającego są nieaktualne, a sprzedający w żaden sposób nie poinformował o zmianach, wynagrodzenie sprzedającego po upływie terminu czterech tygodni od uzyskania wiadomości o dezaktualizacji danych przechodzi na własność firmy.

§ 8

W ramach POśREDNICTWA sprzedaży firma dokonuje rejestracji pracy sprzedającego w jej systemie sprzedaży, przechowuje kserokopie egzemplarza pracy, kopiuje binduje i wysyła pracę finalizując w ten sposób transakcje zakupu. [do zainteresowanych kupnem]. Firma ponosi także koszt przesyłki oraz materiałów do pakowania , koszty przekazu wynagrodzenia na konto bankowe sprzedającego.

§ 9

W przypadku uszkodzenia bądź całkowitego zniszczenia kserokopii egzemplarza dostarczonego firmie przez sprzedającego, z powodu częstego kopiowania lub w wyniku zdarzeń losowych, za które firma nie ponosi odpowiedzialności i na których zaistnienie nie miała wpływu (kradzież, pożar, zdarzenia vis major, etc.) sprzedający nie będzie podnosił żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do firmy.

§ 10

1. Sprzedający oświadcza, że prawa autorskie należą wyłącznie do niego i nie zostały przeniesione na kogoś innego jak i że jest jedynym twórcą utworu.
2. Sprzedający ma obowiązek sprawdzić czy regulamin studiów, lub inne postanowienia uczelniane nie zabraniają sprzedaży i publikacji przekazywanej pracy.
3. Sprzedający oświadcza, że uzyskał pisemną zgodę na komercyjne rozpowszechnianie całości swojej pracy w przypadku gdy praca została napisana przy współpracy z innymi osobami lub organizacjami (przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami itp.) jak i wówczas gdy informacje dotyczące danej organizacji zostały zawarte w pracy. Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nielegalnego rozpowszechniania pracy przez sprzedającego dla celów komercyjnych.

§ 11

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych firmy "Aquarius" oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb promocji i marketingu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych ( dz. U. Nr 133 poz. 883)

§ 12

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie bez podania przyczyny, jednakże nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od momentu przekazania pracy firmie ?Aquarius?.
2. Po rozwiązaniu umowy firma zobowiązuję się do zniszczenia wszystkich posiadanych kserokopii wszystkich prac sprzedającego. Istnieje możliwość odesłania posiadanych przez firmę egzemplarzy prac na adres i koszt ich autora jednak wyłącznie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o takim żądaniu sprzedającego firmy, dokonanym nie później niż w dniu rozwiązania umowy.
3. Porozumienia z kupującymi powstałe przed datą wypowiedzenia będą realizowane a sprzedający z tego tytułu otrzyma wynagrodzenie.

§ 13

Firma nie wymaga wyłączności. Sprzedający może swoją prace sprzedać zarówno sam jak również przez pośrednictwo innych firm.

§ 14

Firma ma prawo okresowo zmieniać cenę prac sprzedającego w systemie sprzedaży o około 20 % zawyżenia lub zaniżenia ceny od ceny przez klienta zgłoszonej, na co sprzedający wyraża zgodę.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Firmy.

przejdź do początku strony