Biznes Plan
CIASTKARNIA   „SZAROTKA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

 

I. STRESZCZENIE

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu  produkcji  świeżych ciast oraz konfekcji  ciastkarskiej.  W  Polsce    duże  braki  takich  produktów  i  jest  bardzo  duże  zapotrzebowanie  na  świeże,  dobre  tradycyjne  ciasta  oraz  na  różna  galanterię  ciastkarską  o  przedłużonym  terminie  spożycia.  Bardzo  ważna  jest  ich  jakość  która  połączona   z  starymi   recepturami pozwoli  na  zwiększenie  popytu  na  nasze  produkty.                       Biznes   Plan  potwierdził opłacalność  przedsięwzięcia  polegającego  na  rozbudowie  zakładu  cukierniczego  istniejącego  niedługo, bo  od  września  2000.  Należy  prognozować  że  przy  wzroście  konsumpcji  wyrobów  cukierniczych ( w tym ciastkarskich  -   obecnie  jest  on  powyżej  10% rocznie)  przedsięwzięcie  ma  pełne  szansę  powodzenia.      

II. OPIS INWESTYCJI

1. DANE O INWESTORZE .

Siedziba Inwestora .

 CIASTKARNIA   „SZAROTKA”  Damian i spółka

 

Kontakt:

 

Spółka działa na terenie południowej Polski.

Przedmiot Działalności Inwestora .

 

Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców .

Lista wspólników:

Firma posiada rachunek w Banku   Gospodarki   Żywnościowej  Nowy  Sącz    20301576-393373-2704-11/0

Pozycja Finansowa Inwestora .

Firma  jest  bardzo  młoda  trudno  więc  ocenić  jej  sytuację  finansową,  wynik   finansowy   spółki  na  koniec  roku   wyniósł   30 tyś złotych,  co  przy  założeniu  że  działalność   rozpoczęto  we  wrześniu  2000  oraz  że  jest  to  firma  bardzo  mała  jest  to  całkiem  przyzwoity  wynik

 

Dynamika zysku za   okres  nie  może być  obliczona   ponieważ  nie  ma  odnośnika  w  czasie.

Sprawy Sądowe i Zobowiązania .

. Spółki - współinwestorzy, nie prowadzą żadnych spraw sądowych tak w kraju jak i zagranicą, które mogłyby mieć ujemny wpływ na ich sytuację finansową. Zobowiązanie długoterminowe obu firm z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych są spłacane zgodnie z umowami z bankami kredytodawcami.

 

 

2. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE .

 

Wymagania Formalno-Prawne .

Ciastkarnia  będzie  rozbudowana   tuż  przy już   istniejącym  budynku  obecnej  działalności.  Firma  wystąpiła   o  wydanie   pozwolenia  na  rozbudowę   zakładu  cukierniczego  w  Gminie  Dobra.            Na  podstawie  opracowanego projektu   architektonicznego i  technologicznego Urząd Gminy  wydał  decyzje  zezwalającą  na  rozbudowę   ciastkarni.

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska:

3. CEL I ZAKRES INWESTYCJI .

Cel Inwestycji .

Szarotka   zamierza wejść na rynek z produktami pochodzącymi z wytwórni. Wytwórnia będzie oferowała szeroki  asortyment ciast   zgodnie   z   życzeniami klienta tak od strony formy jak i rozwiązań kolorystycznych

Lokalizacja Inwestycji .

Wytwórnia będzie zlokalizowana na terenie Gminy  Dobra. Wytwórnia jest usytuowana przy drodze państwowej Bielsko Biała  - Krosno.

Środki Realizacji Celu .

Uzasadnienie dla Inwestycji .

Oddziaływanie na Środowisko .

Inwestycja posiada bardzo minimalne ujemne oddziaływanie na środowisko i nie powinna w przyszłości stworzyć problemów z powyższego tytułu.

Harmonogram Realizacji .

Harmonogram realizacji zadania przedstawia się w sposób następujący:

 

 

4. WYKONAWCY INWESTYCJI .

Zestawienie Posiadanych Ofert .

Inwestor posiada następujące ofert na dostawę kompletnej wytwórni do produkcji ciast:

Po rozpatrzeniu ofert tak od strony technicznej jak i cenowej oraz warunków dostawy i płatności wybrano ofertę Łaspol.

Główni Dostawcy na Rynku .

Potentatami na rynku dostawy urządzeń do produkcji wyrobów  ciastkarskich    firmy niemieckie  Undewize,  Zaldich,   oraz   Polskie nowo  powstałe  Leszczyński,  oraz  na  licencji  duńskiej  firma  Standerpol.

5. OTOCZENIE INWESTYCJI .

Sytuacja Podatkowa . 

Obecna  sytuacja  podatkowa  jest  taka:   firma  jest  spółką  osób  fizycznych  rozlicza  się  więc  według  skali  podatkowej    19, 30, 40%.  Firma  może  skorzystać  z  ulg   inwestycyjnych

Ubezpieczenia .

Polityka w zakresie ofert ubezpieczeń w Polsce odbiega znacznie od standardów europejskich. W Polsce mamy do czynienia z monopolem firm państwowych. Firmy prywatne dopiero powstają, ale ich siła finansowa jest nieznaczna. Nie widzimy w obecnym stanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce dokonania ubezpieczenia inwestycji z tytułu możliwości utracenia zakładanych zysków np. w wyniku nagłej dekoniunktury na rynku   cukierniczym  pod wpływem  jakiś  negatywnych impulsów.

Polityka Gospodarcza .

Obecnie  polityka  gospodarcza  państwa  podobno  ma  być  skierowana  na  możliwość  powstawania  małych  i  średnich  firm,,  co  jest  szansą  zaistnienia  dla  nas  na  dobre.  Tani  kredyt,  niskie  koszty  pracy  pozwolą  na  rozwinięcie  działalności  jeszcze  w  większej  skali.

 

III. ANALIZA MARKETINGOWA

1. OPIS I ANALIZA KONKURENCJI .

Oferta Asortymentowa na Rynku .

Na rynku polskim jest oferowana  szeroka  gama  wyrobów  cukierniczych,  o  różnych  kształtach,  nazwach,  kolorach.           W   zależności  od  technologii  wytwarzania    ceny  kształtują  się  od  20zł/kg   do  nawet  100  zł/kg,  jeżeli  technologia  produkcji  wymaga  tradycyjnych,  ręcznych  prac.

Główne konkurencyjne  wytwórnie ciastkarskie   są zlokalizowane w okolicach:

 

 

Wielkość Produkcji Wiodących Producentów .

Wielkość produkcji czołowych  ciastkarzy  na  terenie   Limanowszczyzny   i  okolic /mierzona  przychodami ze sprzedaży/:

 

 

Średnie Ceny Zbytu na Rynku .

Prognoza Reakcji Konkurencji na Inwestycje .

Obecnie w rejonie   Limanowej  a  dokładnie  w  Tymbarku  Gmina  Spółdzielnia  otwiera  ciastkarnię,  ale  będzie  produkowała  inny  typ  wyrobów.

2. OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU .

Klienci dla Naszej Produkcji .

Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku .

Obszar Dystrybucji .

Obszarem dystrybucji jest   region  Limanowej  i  Mszanie  Dolnej.  Jednak  ponad przeciętne  zapotrzebowanie  jest  w  Krakowie,  Nowym  Sączu.  Ta  sytuacje  w  najbliższym  czasie   będzie  trzeba  wykorzystać  jak  najlepiej  dla  naszej  firmy.

Prognoza Popytu na Nasze Produkty .

Oszacowanie popytu na wyroby  ciastkarskie  jest bardzo trudne ze względu na duży zakres czynników, na które będzie miała wpływ ogólna koniunktura gospodarcza w  regionie  małopolskim   oraz    pora  roku. Do głównych czynników będą należały:

3. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA .

Surowce i Dostawcy .

Warunki Dostaw .        

Dostawy  artykułów  zapewnią  nam  umowy  z  hurtownikami

Program Zaopatrzenia .

W przypadku nawet największego zapotrzebowania na produkty  nasze  mamy  gwarantowane  dostawcy  surowców  do  produkcji  ciastkarskiej.  Mamy  podpisaną  umowę  z  Mleczarnią  w  Limanowej  o  trwałej i jakościowo dobrej  dostawie  półproduktów  do  naszej  ciastkarni.

Organizacja Dostaw .

Dostawy będą zorganizowane w oparciu o posiadaną własną bazę transportową.

 

4. PLAN MARKETINGOWY .

Wykaz Produkcji .

Wytwórnia będzie realizowała produkcję  w następującym asortymencie:

Sposoby Dystrybucji .

Wyroby ciastkarskie będą sprzedawane przez sieć z  hurtowników  oraz  przez  większe  markety i hipermarket  REAL.    Rozmowy z tymi przedsiębiorstwami są już finalizowane. Będą one odbierały w granicach 30 -50 % produkcji rocznej.      Dla ciast będziemy  prowadzić sprzedaż od godz. 5 do 20 od poniedziałku do soboty. Przed uruchomieniu produkcji planujemy złożenie również oferty dla wszystkich większych sklepów  spożywczych w okolicy Szczególnie zamierzamy skoncentrować się na terenie  większych miast.

Strategia Reklamowa .

Zamierzamy w pierwszym okresie przeznaczyć kwotę 10.000 zł na reklamę poprzez prasę będzie  ona  skierowana  do   konsumentów  W pierwszym okresie produkcji tj. do 5 m-c będą ukazywały się systematycznie ogłoszenia w prasie regionalnej:  Wieści  gminne,   Gazeta Limanowska,  dodatek  regionalny  Gazety  Krakowskiej. Zamierzamy przeznaczać na promocję i reklamę 10 % zysku ze sprzedaży wyrobów pochodzących z ciastkarni. Obecnie zlecono opracowanie specjalnych materiałów reklamowych, które będą charakteryzowały się wysokim poziomem poligraficznym i merytorycznym. Materiały te będą rozsyłane do sklepów terenie małopolski oraz będą w nie zaopatrzeni pracownicy  Marketingu, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż.

Strategia Cenowa .

W pierwszym okresie produkcji zamierzamy prowadzić sprzedaż produktów na poziomie Koszty + 5 % zysku. W dalszym okresie, po uzyskaniu odpowiedniej pozycji na rynku i obniżaniu stopniowym kosztów stałych zamierzamy utrzymywać produkcję na poziomie cenowym równym z konkurencją. Docelowo zamierzamy doprowadzić zysk ze sprzedaży do poziomu 30 % (netto). Dla stałych klientów zamierzamy wprowadzić specjalne preferencje cenowe, które będą polegały na obniżaniu cen w zależności od wielkości zamówienia i systematyczności zamówień. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin. Dla odbiorców indywidualnych ( przy zakupie powyżej 3 tyś) zamierzamy prowadzić specjalne konkursy z nagrodami. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin.

 

IV. PLAN ZATRUDNIENIA

1. PLAN ZATRUDNIENIA .

 

Powstająca  ciastkarnia   nie  będzie wydzielonym Zakładem na własnym rozrachunku ekonomiczno-finansowym,  

 

Zatrudnienie:                                  

Schemat Organizacyjny .

Dostępność Kadr .

Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która z powodzeniem realizuje . nałożone zadania.

 

 

V. TECHNICZNY PLAN PRACY

1. TECHNICZNY PLAN PRACY .

Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia .

Metody Zapewniające Sprawne Działanie .

Odpowiedzialnym za promocję i dystrybucję produkcji będzie Zespół Marketingu. Zespół Marketingu będzie wykorzystywał w swojej pracy wszystkie dostępne nam metody i sposoby skutecznego działania na rynku   cukierniczym. W pierwszej kolejności będziemy wykorzystywali nasze przewagi komparatywne w stosunku do konkurencji. Podstawową sprawą jest jasny i przejrzysty system kalkulacji kosztów i cen każdego produktu.

Dzięki umiejętnemu zaplanowaniu budżetu marketingowego, przygotowaniu i przeprowadzeniu odpowiednich działań i ich pełnej kontroli zdecydowanie polepszymy efekty sprzedaży. Budżet marketingowy oparty jest na zasadzie, że za tą działalność płaci klient - nie firma. Ten sprawdzona przez wiele firm zasada powinna przynieść odpowiednie korzyści w postaci skutecznej pracy marketerów i odpowiedniego wzrostu produkcji sprzedaży.


Plan marketingowy oparty jest o rzetelne wyniki badań rynku, konkretne zdefiniowanie grup docelowych, jasne zaprojektowanie programów marketingowych dla tych grup i pełną kontrolę. Nasz plan to nie tylko działania promocyjne, postrzegane najczęściej jako “marketing”, ale również wszystko to, co dotyczy marketing-mix - polityki dystrybucji, planowania cen, rozwoju produktu i komunikacji marketingowej.

Zamierzamy wprowadzić ofertę kompleksowej usługi polegającej na ofercie produktu, jego wykonania i dostawy  - tzw. relacyjny marketing. którzy - Dużo łatwiej jest porozumieć się w zasadniczych kwestiach marketingu relacyjnego, wiedząc czym jest świadczenie usług. Relacja usługowa jest relacją wzorcową - modelową, ponieważ archetypem relacji: usługodawca - usługobiorca jest inna relacja, o wiele bardziej podstawowa Ja - Ty. Dzięki wykonywanej usłudze relacje handlowe mogą przekształcić się w dialog, relacja zaś przybrać postać prawie symetryczną, a to oznacza, że usługodawca zależy [tak samo] od usługobiorcy i vice versa.

Program Produkcji .

W projekcji przyjęliśmy taką sama ilość produkcji w poszczególnych latach. Jest to wariant ostrożny. W praktyce powinniśmy zwiększać produkcję z roku na rok.

 

VI. ANALIZA SWOT

1. MOCNE STRONY PROJEKTU .

Produkty i usługi

 

 

Rynki Zbytu Produkcji .

Badania Marketingowe i Rozwojowe .

Pracownicy .

Kwalifikacje Kadry Menedżerskiej .

Zaopatrzenie i Dystrybucja .

 

2. SŁABE STRONY PROJEKTU .

  Produkty  i  usługi

Produkcja   cukiernicza  wymaga   ostrego  reżimu  sanitarnego. Trzeba  za  wszelką  cenę  dążyć  do  jak  najlepszej  jakości  produktów  pod  względem  wizualnym  ale  i  sanitarnym  ciast

Rynki Zbytu Produkcji .

Badania Marketingowe i Rozwojowe .

 

Pracownicy .

3. SZANSE PROJEKTU .

Postęp Techniczny .

Polityka Gospodarcza .

Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne .

4. ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU .

Postęp Techniczny .

Polityka Gospodarcza .

Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne .

 

 

 

 

 

VII. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA

 

1. DANE PODSTAWOWE DLA ANALIZY

 

2. TABLICE Z DANYMI I ANALIZAMI

 

 

 

 

 

 

 

Kredyt z Banku Rozwoju - 20 %

Pozycja - Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

CIĄGNIENIE TRANSZ

0

200

0

0

0

0

SALDO * BUDOWA *

0

200

240

216

163,2

99,84

RATY SPŁATY 

0

0

60

80

80

99,84

BILANS KOŃCOWY

0

240

216

163,2

99,84

0

.

 

.

Dane  zawarte w  tabelach w tyś zł   /dla  uproszczenia przyjmujemy że odsetki są naliczane raz w roku na początek okresu/

 

 

 

 

 

 

Próg Rentowności

Pozycja – Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY

300

750

890

995

1150

1280

KOSZTY OGŁÓEM

257

679

804

895

1014

1116

- KOSZTY STAŁE

36

198

240

280

340

390

- KOSZTY ZMIENNE

221

481

564

615

674

726

- NPKZ %

86,00

70,84

70,15

68,72

66,47

65,05

PRÓG RENTOWNOŚCI

1,17

1,10

1,11

1,11

1,13

1,15

DOCHÓD   BRUTTO

43

71

86

100

136

164

PODATEK

13

21

26

30

41

49

ZYSK  NETTO

30

50

60

70

95

115

Dane  zawarte w  tabelach w tyś zł,  podatek  n poziomie  30%

 

 

 

 

 

 

 

Dane  zawarte w  tabelach w tyś zł

 

Prognoza Bilansu

Pozycja - Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

+ INWESTYCJE

120

284

270

140

100

80

* ŚRODKI TRWAŁE

90

130

190

290

340

375

*NALEŻNOŚCI

30

40

80

110

120

120

*ŚRODKI PIENIĘŻNE

25

26

28

30

35

38

* A K T Y W A OGÓŁEM

265

480

568

570

595

613

* KAPITAŁ WŁASNY

190

220

330

350

395

445

*ZADŁUŻENIE KRÓTKOTERMINOWE

45

10

28

50

55

53

* ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE *

0

200

150

100

50

0

* ZYSK NETTO

30

50

60

70

95

115

* P A S Y W A OGÓŁEM

265

480

568

570

595

613

 

 

[dodatkowe  wyjaśnienia   dla  potrzeb  analizy:   w  roku  2000  nakłady  inwestycyjne  własne (wniesione  do firmy)  wynosiły  120 tyś zł  były to  budynki  które  poddano  gruntowej  modernizacji  do  końca  roku  2000,  za  własne  fundusze   zakupiono  środki  trwałe                 (piece  gazowe, mieszarki  do  ciast)  na  łączną  kwotę  90 tyś zł.    W  roku   2001  do  nakładów  inwestycyjnych  sfinansowanych  przez  kredyt  należy  dodać  samochód  Ford  transit   wniesiony przez  wspólnika  Emila  Urbańskiego  o  wartości  rynkowej  65  tyś  zł,  oraz  sprzęt  komputerowy  o  wartości  20  tyś    wniesiony  przez  Krzysztofa  Ledniowskiego  drugiego  wspólnika]

 

 

Dane  zawarte w  tabelach w tyś zł

 

Rachunek Wyników

Pozycja - Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

SPRZEDAŻ

300

750

890

995

1150

1280

 KOSZTY OPERACYJNE

291

732

856

931

1081

1187

 KOSZTY FINANSOWE

0

5

15

35

35

55

AMORTYZACJA

9

13

19

29

34

38

ZYSK BRUTTO

43

71

86

100

136

164

PODATEK

13

21

26

30

41

49

ZYSK NETTO

30

50

60

70

95

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa zwrotu, w  wyrażona w procentach relacja rocznej nadwyżki netto (po opodatkowaniu), uzyskiwanej z określonego przedsięwzięcia, do wartości poniesionego nominalnego nakładu inwestycyjnego.   Stopa zwrotu informuje o tym, jaka część wyłożonego kapitału zwróci się inwestorowi w ciągu roku w postaci dochodu. Jest jedną z najprostszych, statycznych metod porównywania opłacalności różnych przedsięwzięć inwestycyjnych lub różnych wariantów tego samego przedsięwzięcia.

 

Stopa   zwrotu   inwestycji  (dane  liczbowe w tyś zł)

Pozycja - Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Inwestycje

120

284

270

140

100

80

Zysk  netto

30

50

60

70

95

115

Stopa   zwrotu  inwestycji  %

25

18

22

50

95

144

 

Jeżeli  miałbym  krótko  to  interpretować,  należałoby  zwrócić  szczególną  uwagę  na  lata  pierwsze  działalności,  stopa  zwrotu  jest  bardzo  niska,  nadwyżka  netto  w  krytycznym  roku  sięga  tylko  18%  inwestycji.  Jeżeli  utrzymywało  się  to  przez  dłuższy  czas  i  to  bez  konkretnych  przyczyn,  można  by  powiedzieć  tylko  o  jednym:  „o  fiasku  naszej  inwestycji”.  Natomiast  w  naszym  konkretnym  przypadku  jest  to  sytuacja  normalna  firma  rozpoczęła  działalność  z  końcem  roku  2000,  potrzeba  ogromnych  inwestycji  aby  sprostać  wymogom  sanitarnym  i  rynkowym.  Tak  że  firma  musi  w  pierwszych  latach  inwestować  i  to  kosztem  zysku.  Firma  wcale  nie  działa  w  korzystnym  rynku,  bardzo  są wysokie  koszty  finansowe (głownie  chodzi  o odsetki  bankowe),   także  fiskalizm  państwa  nie  jest  bez  znaczenia.   30%  podatku  to  stanowczo  za  dużo,  to  też  zmniejsza  naszą  stopę  zysku   (średnio  w  %   11, 7, 10, 21, 41, 63  punktów  procentowych).     Firma  dopiero  po  4  latach  działalności   zacznie  odzyskiwać  zainwestowane  pieniądze,  by  w  5  roku  doprowadzić  do  stopy    zwrotu    całkiem  dobrej  (stopa  zwrotu  144 %).                     

W  pierwszych  latach nakłady  inwestycyjne  były  bardzo  duże  (  w  nakładach  inwestycyjnych  ujęto  wkłady  prywatne  co  jest  bardzo  ważne  gdyż  przedstawia  prawdziwą  stopę  zwrotu  inwestycji) ,  ale  pozwoli  to  w  przyszłości  na  osiągnięcie  korzyści  znacznie  przewyższające  nakłady  inwestycyjne

 

VIII. Wnioski

Efektywność i  rentowność  projektu są zadawalające. Cały projekt należy ocenić pozytywnie. Istotne zagrożenie dla projektu stanowią :inflacja oraz niekorzystne zmiany w polityce fiskalnej państwa.

 

Tego typu prace znajdziesz również na: http://misioss.republika.pl